Dodano dnia: 2022-09-19

Grunt w miejscowości Dąbrowa, Dąbrowa (łódzkie). Działki numer: 288, 343

Dąbrowa, 98-358, Dąbrowa, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-21
Sygnatura: KM 470/17
Obszar działki: 0,5600 ha
Cena wywołania: 3 233 zł
Cena oszacowania: 4 850 zł
Wadium: 485 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Łukasz Mariusz Kozioł

Kancelaria Komornicza, ul. Krakowskie Przedmieście 22 I p.,  Wieluń,   98-300 Wieluń

tel. 0-43 843-80-34 / fax. 507758330

Sygnatura: KM 470/17

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wieluniu Łukasz Mariusz Kozioł na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:15 w dniu 21.11.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  ,Dąbrowa,  98-358 Kiełczygłów Sąd Rejonowy w Pajęcznie (adres: ul.  , Dąbrowa, 98-358 Kiełczygłów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
terminie od dnia 21-11-2022 r. od godz. 10:15 do dnia 28.11.2022 r. do godz. 10.15 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem : https://elicytacje.komornik.pl zostanie przeprowadzona druga licytacja elektroniczna udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr 288 i 343 grunty orne i łąki trwałe o pow. 0,5600 ha należącej do dłużnika **** ******** położonej 98-358 Kiełczygłów, Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zam. Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR2W/xxxxxxxx/8 Suma oszacowania udziału 1/2 części i cena wywołania, która stanowi 2/3 sumy oszacowania wynosi: - działka nr 288 o pow. 0,30 ha - suma oszacowania 2 600,00 zł, cena wywołania 1 733,33 zł, - działka nr 343 o pow. 0,26 ha - suma oszacowania 2 250,00 zł, cena wywołania 1 500,00 zł, łącznie suma oszacowania 4 850,00 zł, łącznie cena wywołania 3 233,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest odpowiednio: dz. nr 288 - 260,00 zł, dz. nr 343 - 225,00 zł, łącznie rękojmia 485,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO BP O/Wieluń 16102045640000550200402404 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( art. 986 ind 5 §1 kpc ).

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  28.11.2022 o godzinie: 10:15 .

Suma oszacowania wynosi 4 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 233,33 zł.    Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 16 1020 4564 0000 5502 0040 2404 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Łukasz Mariusz Kozioł

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Siedlec, Siedlec 34 (łódzkie). Działka numer: 210/5

Siedlec 34, 99-100, Siedlec, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 188 475 zł
Cena oszacowania: 251 300 zł

Dom w miejscowości Łódź, Kajetana Koźmiana 6 (łódzkie). Działka numer: 360

Kajetana Koźmiana 6, 93-258, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 367 500 zł
Cena oszacowania: 490 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Wdzięczna 6a/43 (łódzkie)

Wdzięczna 6a/43, 93-335, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 61 800 zł
Cena oszacowania: 82 400 zł