Dodano dnia: 2022-06-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Piaseczno, Pod Bateriami 48 (mazowieckie). Działka numer: 67/2

Pod Bateriami 48, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-23
Obszar działki: 0,0942 ha
Cena wywołania: 714 750 zł
Cena oszacowania: 953 000 zł
Wadium: 95 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Marek Adrianek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 23-09-2022r. o godz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 204, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 05-500 Piaseczno, Pod Bateriami 48, dla której  Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [WA5M/xxxxxxxx/6]


Suma oszacowania wynosi 953 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
714 750,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 


Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

76 10201026 3705 0000 2007 0020

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie akta sprawy wraz z odpisem protokołu oszacowania nieruchomości i operatem szacunkowym biegłego sądowego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Piaseczno, Pod Bateriami 48 (mazowieckie)

Pod Bateriami 48, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 714 750 zł
Cena oszacowania: 953 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Piaseczno, Puławska 45A/100 (mazowieckie)

Puławska 45A/100, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 125 250 zł
Cena oszacowania: 167 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Piaseczno, Powstańców Warszawy 22/22 (mazowieckie)

Powstańców Warszawy 22/22, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 221 250 zł
Cena oszacowania: 295 000 zł