Dodano dnia: 2023-07-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Malczyce, Sienkiewicza 1/2 (dolnośląskie)

Sienkiewicza 1/2, 55-320, Malczyce, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Powierzchnia: 37,40 m2
Cena wywołania: 84 675 zł
Cena oszacowania: 112 900 zł
Wadium: 11 290 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

                                     OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3, 55-300 Środa Śląska działając na podstawie art. 952 i 953 k.p.c. w zw. z art. 986[1] i art. 986[4] k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się pierwsza licytacja elektroniczna za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 w Malczycach gmina Malczyce, powiat średzki woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/xxxxxxxx/1. Lokal składa się pokoju, kuchni oraz łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 37,40 m2. Lokal posiada pomieszczenia przynależne – strych o pow. 11,3 m2 oraz pomieszczenia gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. 4,60 m2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 2635/10000 w prawie własności działki nr 138 AM-1 i częściach wspólnych budynku. Właścicielem lokalu mieszkalnego jest dłużnik **** ******** położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Malczyce, obręb Malczyce (Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 czerwca 2019 roku). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: 11MM - tereny zabudowy mieszanej. 

Suma oszacowania wynosi 112.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84.675,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.290,00zł.


Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu wyznaczone zostało na dzień 14-09-2023r. na godz. 11:00, a zakończenie przetargu na dzień 21-09-2023r. na godz. 11:00.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Alberta Masternaka, prowadzony przez Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054 najpóźniej na 2 dni robocze (tj. do dnia 11-09-2023r. do godz. 23:59) przed rozpoczęciem przetargu, przy czym za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 05-09-2023r. o godz. 09:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności przedmiotu licytacji na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem znią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane wdalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Trzebieszowice, Trzebieszowice 175 (dolnośląskie). Działka numer: 259/1

Trzebieszowice 175, 57-541, Trzebieszowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 228 000 zł
Cena oszacowania: 304 000 zł

Dom w miejscowości Wałbrzych, Władysława Orkana 131 (dolnośląskie). Działka numer: 87

Władysława Orkana 131, 58-307, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 442 500 zł
Cena oszacowania: 590 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Małowice, Małowice 19 (dolnośląskie)

Małowice 19, 56-160, Małowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-16
Cena wywołania: 64 444 zł
Cena oszacowania: 96 666 zł