Dodano dnia: 2022-11-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Kostomłoty, Średzka 18b (dolnośląskie)

Średzka 18b, 55-311, Kostomłoty, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-26
Obszar działki: 0,6907 ha
Cena wywołania: 1 964 266 zł
Cena oszacowania: 2 946 400 zł
Wadium: 294 640 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3, 55-300 Środa Śląska działając na podstawie art. 952 i 953 k.p.c. w zw. z art. 986[1] i art. 986[4] k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się druga licytacja elektroniczna za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

nieruchomości gruntowej w części zabudowanej położonej w granicach działki nr 75/1 AM-4, o łącznej powierzchni 0,6907 ha, w obrębie Kostomłoty przy ul. Średzkiej 18b, gmina Kostomłoty, powiat średzki woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/xxxxxxxx/4. W granicach przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek pralni, w którym dawniej prowadzona była piekarnia oraz stalowy szkielet dawnej wiaty z utwardzeniem betonowym. Dodatkowo na działce w dniu oględzin znajdowały się trzy podziemne zbiorniki na gaz. Pozostały, niezabudowany teren nieruchomości jest częściowo utwardzony kostką betonową Nieruchomość stanowi własność dłużnika **** ******** położona są przedmiotowe nieruchomości istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części wsi Kostomłoty (Uchwała Rady Gminy w Kostomłotach nr XXV/131/05 z dnia 25 lutego 2005 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 57 z dnia 30.03.2005 r., poz. 1242). W dokumencie tym, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako: P – tereny zabudowy produkcyjnej, składy, magazyny. 

Suma oszacowania wynosi 2.946.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.964.266,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 294.640,00zł.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu wyznaczone zostało na dzień 26-01-2023r. na godz. 10:00, a zakończenie przetargu na dzień 02-02-2023r. na godz. 10:00.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Alberta Masternaka, prowadzony przez Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054 najpóźniej na 2 dni robocze (tj. do dnia 23-01-2022r. do godz. 23:59) przed rozpoczęciem przetargu, przy czym za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 18-01-2023r. o godz. 10:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności przedmiotu licytacji na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem znią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane wdalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kostomłoty, 1 Maja 17 (dolnośląskie)

1 Maja 17, 55-311, Kostomłoty, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-31
Cena wywołania: 346 125 zł
Cena oszacowania: 461 500 zł