Dodano dnia: 2022-12-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Skoczów, Górny Bór 27 (śląskie)

Górny Bór 27, 43-430, Skoczów, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-27
Sygnatura: KM 448/22
Obszar działki: 1233 m2
Cena wywołania: 2 328 880 zł
Cena oszacowania: 3 105 174 zł
Wadium: 310 518 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Tomasz Lesiewicz

Kancelaria Komornicza, Mennicza 1,  Cieszyn,   43-400 Cieszyn

tel. 33 858 37 47 / fax. 33 854 7583

Sygnatura: KM 448/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-01-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 56,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest **********  położonego przy  Górny Bór 27, 43-430 Skoczów , dla którego  Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  , Cieszyn,  43-400 Cieszyn prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 247/4 o powierzchni 1233m2 położonej w Skoczowie przy ul. Górny Bór 27. Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy produkcyjno-magazynowej, biurowo -usługowej oraz ciepłowni miejskiej. Działka posiada foremny kształt i zwęża się nieznacznie w kierunku północnym. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka w przeważającej części jest zabudowana, jedynie jej fragmenty od strony wschodniej i północnej są niezabudowane. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony (od strony północnej i wschodniej). Nieruchomość uzyskuje dostęp do drogi publicznej - ul. Górny Bór poprzez ustanowioną służebność drogi po działce posiadającej obecnie nr 247/11. Nieruchomość uzbrojona jest w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem - A5U,P - usługi oraz produkcja, przemysł o wysokim poziomie technologicznym, rzemiosło wyspecjalizowane, parki technologiczne, usługi komercyjne w tym hurtowe, centra magazynowo-dystrybucyjne, składy, obiekty wystawiennicze. Budynek hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym jest budynkiem w zwartej zabudowie z budynkiem produkcyjno-magazynowum postawionym nadziałce nr 247/3. Budynek podpiwniczony, posiadający trzy kondygnacje nadziemne, wzniesiony w technologii prefabrykowanej, którego budowę zakończono w 1994r., zmodernizowany w latach późniejszych. Słupy zewnętrzne i wewnętrzne prefabrykowane żelbetonowe, ściany budynku prefabrykowane oraz jedna ściana ceglana, stropy płytowe oparte na podciągach, dach w budynku - stropodach - prefabrykowane żelbetonowe belki dachowe i płyty panwiowe, pokrycie dachu z papy bitumicznej, okna PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną. Budynek został wyposażony w dźwig towarowy. Powierzchnia użytkowa wynosi 1284,2m2. Stan techniczny budynku przeciętny. Budynek nie jest użytkowany. W piwnicach budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe. W poziomie parteru znajduje się hala produkcyjno-magazynowa. Pomieszczenia biurowe zostały wydzielone we wnętrzu budynku hali, ścianami wewnętrznymi, częściowo przeszklonymi i znajdują się wzdłuż całej długości wschodniej ściany budynku hali w poziomie parteru i I piętra. Z kolei na całej długości południowej ściany budynku hali w poziomie I i II piętra wydzielono we wnętrzu budynku hali pomieszczenia socjalne, sanitarne, szatnie i część biur.

Suma oszacowania wynosi 3 105 174,36 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 328 880,77 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 310 517,44 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. O/Cieszyn 45 1050 1083 1000 0090 6668 0258.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Garncarska 8, Cieszyn, 43-400  Cieszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Tomasz Lesiewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kleszczowa, Kleszczowa (śląskie). Działki numer: 310, 309/2

Kleszczowa, 42-436, Kleszczowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 85 177 zł
Cena oszacowania: 113 570 zł

Mieszkanie w miejscowości Siemianowice Śląskie, Wyzwolenia 7A/15 (śląskie)

Wyzwolenia 7A/15, 41-103, Siemianowice Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 101 325 zł

Grunt w miejscowości Myszków, Partyzantów (śląskie). Działka numer: 368/112

Partyzantów, 42-300, Myszków, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 84 159 zł
Cena oszacowania: 112 212 zł