Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Magnacka 5/80 (mazowieckie)

Magnacka 5/80, 02-496, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-04
Sygnatura:  Km 87/19
Powierzchnia: 65,60 m2
Cena wywołania: 318 150 zł
Cena oszacowania: 424 200 zł
Wadium: 42 420 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Krzysztof Stępniewski

Kancelaria Komornicza, Posag 7 Panien 5,  Warszawa,   02-495 Warszawa

tel. 22 300 22 08; 530 707 307 / fax. 

Sygnatura: Km 87/19

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla m. st. Warszawy Krzysztof Stępniewski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11.00 w dniu 04.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Magnacka 5/80, 02-496 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział KW (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 80 o powierzchni użytkowej 65,60 m2 położony w Warszawie, Dzielnicy Ursus na 6 piętrze w budynku przy ul. Magnackiej 5

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  11.08.2022 o godzinie: 11.00 .

Suma oszacowania wynosi 424 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 150,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 420,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 27 1090 2590 0000 0001 2178 7182 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 20:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Stępniewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Wysockiego 2/30 (mazowieckie)

Wysockiego 2/30, 03-369, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-08-30
e-licytacja
Cena wywołania: 281 250 zł
Cena oszacowania: 375 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Rembielińska 5/9 (mazowieckie)

Rembielińska 5/9, 03-343, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-27
Cena wywołania: 288 000 zł
Cena oszacowania: 384 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Bukowińska 24A/152 (mazowieckie)

Bukowińska 24A/152, 02-703, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-08-23
Cena wywołania: 813 750 zł
Cena oszacowania: 1 085 000 zł