Dodano dnia: 2021-12-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Bonifraterska 10B/44 (mazowieckie)

Bonifraterska 10B/44, 00-213, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-19
Sygnatura:  Km 13397/15
Powierzchnia: 46,0700 m2
Cena wywołania: 357 750 zł
Cena oszacowania: 477 000 zł
Wadium: 47 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

Piotr Adamczyk

Kancelaria Komornicza, Sapieżyńska 8, Warszawa,  00-215 Warszawa

tel. 221012009 / fax. 224971029

Sygnatura: Km 13397/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Piotr Adamczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 242,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest *** **** położonego przy Bonifraterska 10B/44, 00-213 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 477 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 357 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Warszawie 13 10201026 0000 1402 0379 4559.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517  Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Piotr Adamczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Grochowska 341/129 (mazowieckie)

Grochowska 341/129, 03-822, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-07-06
Cena wywołania: 1 048 882 zł
Cena oszacowania: 1 395 510 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Jara 5A/5 (mazowieckie)

Jara 5A/5, 02-988, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-14
Cena wywołania: 798 375 zł
Cena oszacowania: 1 064 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, ul. Szymona Askenazego 6/12 (mazowieckie)

ul. Szymona Askenazego 6/12, 03-580, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-05-31
Cena wywołania: 262 350 zł
Cena oszacowania: 349 800 zł