Dodano dnia: 2022-12-01

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Obrońców Tobruku 30 (mazowieckie)

Obrońców Tobruku 30, 01-494, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-28
Powierzchnia: 3788,19 m2
Cena wywołania: 18 750 zł
Cena oszacowania: 25 000 zł
Wadium: 2 500 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Daniel Teller - Kopyt na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-02-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli mającego siedzibę przy Kocjana Antoniego 3 w sali nr 65,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (garażu) w postaci udziału ułamkowego (nr 35) dotyczącego 1/118 nieruchomości lokalowej niemieszkalnej położonej : 01-494 Warszawa, OBROŃCÓW TOBRUKU 30,  dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1M/xxxxxxxx/6 wraz z prawami związanymi.

Lokal niemieszkalny położony jest na kondygnacji budynku, pow. użytkowa nieruchomości wynosi 3788,19 m2. Przedmiotem egzekucji jest udział ułamkowy (nr 35) wynoszący 1/118 części nieruchomości. Właścicielowi wskazanego udziału przysługuje prawo do wyłącznego używania i posiadania części garażu stanowiącej miejsce parkingowe oznaczone nr 41.


Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:18 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA  49 12405934 1111 0000 4740 8159 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.18:00 do godz.19:00 (wyłącznie za zgodą osób zajmujących lokal) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie przy ul. Kocjana Antoniego 3 akta postępowania egzekucyjnego Km 2561/18 (sygn. akt sprawy z nadzoru nad egzekucją z nieruchomości II Co 110/22)


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Jagiellońska 62/76 (mazowieckie)

Jagiellońska 62/76, 03-468, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-16
Cena wywołania: 137 250 zł
Cena oszacowania: 183 000 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Wał Miedzeszyński 420/3 (mazowieckie). Działka numer: 62/4

Wał Miedzeszyński 420/3, 03-994, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-29
Cena wywołania: 395 250 zł
Cena oszacowania: 527 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Wiktorska 108B/21 (mazowieckie)

Wiktorska 108B/21, 02-575, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-08
Cena wywołania: 315 000 zł
Cena oszacowania: 420 000 zł