Dodano dnia: 2023-01-10

Miejsce postojowe w miejscowości Poznań, Teofila Mateckiego 4A/170 (wielkopolskie)

Teofila Mateckiego 4A/170, 60-689, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-09
Powierzchnia: 11,50 m2
Cena wywołania: 18 173 zł
Cena oszacowania: 24 231 zł
Wadium: 2 424 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki 
Kancelaria Komornicza nr IV: ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań, tel. 61 855 16 30, kancelaria@komornikpoznan.com
BNP Paribas Bank Polska SA nr 40 1600 1462 1826 5040 1000 0004 

Sygn. akt GKm 23/21, Poznań, 09.01.2023 r.                                                                                                                                         

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
LICYTACJE  ELEKTRONICZNE  MIEJSC  POSTOJOWYCH - pierwszy termin

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki Kancelaria Komornicza nr IV działając na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 9861 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od dnia 9 lutego 2023 r. godz. 10:00 do dnia 16 lutego 2023 r. godz. 10:00 na portalu: e-licytacje.komornik.pl przeprowadzone zostaną pierwsze licytacje elektroniczne miejsc postojowych w ramach prowadzonej egzekucji z udziału w 1495/16167 części we własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego halę garażową położoną pod adresem: ul. Teofila Mateckiego 4 A/170, 60-689 Poznań

Lokal niemieszkalny - hala garażowa jako odrębna nieruchomość usytuowana jest na kondygnacji podziemnej w budynku wielorodzinnym czteropiętrowym przy ul. Teofila Mateckiego 4 A w Poznaniu. Budynek wybudowany w roku 2014. Księga wieczysta nr: PO1P/xxxxxxxx/3 - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

W ramach egzekwowanego udziału we własności hali garażowej licytacje zostaną wykonane dla wyodrębnionych 13 miejsc postojowych oznaczonych numerami: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33 i 34 o powierzchni użytkowej po 11,50 m2 każdy, stanowiący w udziale 115/16167 części całej hali garażowej. Wartość egzekwowanego udziału w 1495/16167 części we własności hali oszacowano na kwotę 256 100 zł netto. Wartość oszacowania każdego z 13 miejsc postojowych określono na kwotę 19 700 zł netto (24 231 zł brutto). Dla każdego z miejsc postojowych przeprowadza się odrębną licytację. Cena wywołania dla każdego z miejsc postojowych wskazanych niżej wraz z podatkiem VAT w stawce 23% wynosi 18 173,25 zł brutto (w tym podatek VAT: 3 393,65 zł). Wylicytowana kwota zawierała będzie 23% podatku VAT. Minimalne postąpienie wynosi kwotę 182 zł brutto. W imieniu dłużnika komornik jako płatnik podatku VAT wystawi fakturę. W terminie j.w. przeprowadza się licytacje 10 miejsc postojowych odrębnie dla wskazanego miejsca postojowego wg oznaczenia - numeru:

- miejsce postojowe nr 18
- miejsce postojowe nr 19
- miejsce postojowe nr 20
- miejsce postojowe nr 21
- miejsce postojowe nr 22
- miejsce postojowe nr 25
- miejsce postojowe nr 31
- miejsce postojowe nr 32
- miejsce postojowe nr 33
- miejsce postojowe nr 34

Licytacje elektroniczne pozostałych 3 miejsc postojowych (nr 16, 17 i 26) zaplanowano na okres od 23.02.2023 r. Warunkiem udziału w przetargu jest posiadanie / utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie: e-licytacje.komornik.pl i zgłoszenie się do licytacji dla konkretnego miejsca postojowego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 2 423,10 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na r-ek bankowy kancelarii komorniczej: BNP Paribas Bank Polska SA nr 40 1600 1462 1826 5040 1000 0004 (tytułem: rękojmia, sygn. akt Km 318/21, miejsce postojowe nr ... ) - możliwe jest przystąpienie do wielu licytacji po wpłaceniu wielokrotności rękojmi. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 kpc nie stosuje się.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Pełnomocnictwo do udziału w tym konkretnym przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed rozpoczęciem licytacji wolno będzie oglądać nieruchomość (komornik nie udostępnia lokalu). W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Wyciąg z operatu na: www.komornikpoznan.com. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Poznań, Wieruszowska (wielkopolskie). Działka numer: 38/11

Wieruszowska, 60-164, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-08
Cena wywołania: 72 000 zł
Cena oszacowania: 144 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Sarmacka 12e/10 (wielkopolskie)

Sarmacka 12e/10, 61-616, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-22
Cena wywołania: 200 100 zł
Cena oszacowania: 266 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Kwiatowa 13/10 (wielkopolskie)

Kwiatowa 13/10, 61-881, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-02
Cena wywołania: 492 375 zł
Cena oszacowania: 656 500 zł