Dodano dnia: 2022-01-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Gąsocin, Graniczna 2a (mazowieckie). Działki numer: 22/7, 22/9

Graniczna 2a, 06-440, Gąsocin, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-28
Obszar działki: 0,9653 ha + 0,1819
Cena wywołania: 551 333 zł
Cena oszacowania: 827 000 zł
Wadium: 82 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marta Sobotka Kancelaria Komornicza nr IV w Ciechanowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28.01.2022r.  o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Ciechanowie odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

1) działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynki i inne urządzenia stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, o numerze 22/7, o powierzchni 0,9653 HA, stanowiąca własność dłużnika **** ******** położone w miejscowości Gąsocin posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ciechanowie nr PL1C/xxxxxxxx/1.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowa
nastanowiąca prawo użytkowaniawieczystego gruntu oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących siê na nieruchomoœśio powierzchni 9653 m2. Teren nieruchomości wyposażony jest wprzyłącze wodociągowe, przyłącze elektroenergetyczne,sieæ kanalizacji deszczowej. Teren nieruchomości od strony środkowej w kierunku południowej został utwardzony płytamibetonowymi. Od strony północnej działka jest nieutwardzona, znajduje się w tej czêœcinieruchomoœci zbiornik przeciwpowodziowy.Suma oszacowania działki 22/7  wynosi:  714.000,00zł zaś cena wywołania w drugim terminie licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 476.000,00zł.

2)niezabudowana działka gruntu nr 22/9, o pow. 0,1819 HA, stanowiąca własność dłużnika: dane w aktach sprawy, 

położonej Gąsocin posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ciechanowie nr PL1C/xxxxxxxx/9.

Nieruchomość tworzy jedna działka ewidencyjna o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Szerokość ok. 28 m i długoœæ działki od ok. 47 do 73m.Teren nieruchomośi wyposażony jest w przyłącze wodociągowe z sieci wodociągowej,przyłązze elektroenergetyczne,sieć kanalizacji deszczowej. Na nieruchomości znajduje się stacja paliw w której skład wchodzą: wiata metalowa, dwa zbiorniki na gaz, zbiornik na olej napędowy oraz instalacje do tankowania paliw. Teren nieruchomości ogrodzony jest siatką stalową. Od stronyzachodniej zorganizowana została brama wjazdowa.

 

Suma oszacowania działki 22/9  wynosi: 113.000,00zł zaś cena wywołania w drugim trminie licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 75.333,33zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj:    

- dla działki o numerze 22/7 w kwocie 71.400,00zł

- dla działki o numerze 22/9 w kwocie 11.300,00zł

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 27 stycznia 2022r. w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Pekao S.A nr 16 1240 5282 1111 0000 4889 6902  czy też w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po upływie wyznaczonego terminu wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Mińsk Mazowiecki, Siennicka 9/16 (mazowieckie)

Siennicka 9/16, 05-300, Mińsk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 165 375 zł
Cena oszacowania: 220 500 zł

Grunt w miejscowości Cieciórki Szlacheckie, Cieciórki Szlacheckie (mazowieckie). Działki numer: 73, 203, 183, 164, 164, 23, 170, 45, 31, 67, 117, 118, 136, 137, 156, 157, 171, 172, 187, 188, 204, 214,...

Cieciórki Szlacheckie, 06-232, Cieciórki Szlacheckie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 826 000 zł
Cena oszacowania: 1 239 000 zł

Grunt w miejscowości Śródborze, Śródborze (mazowieckie). Działki numer: 283, 284, 285

Śródborze, 06-450, Śródborze, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 7 489 zł
Cena oszacowania: 19 970 zł