Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Przemyśl, Kazimierza Pułaskiego 20 (podkarpackie). Działka numer: 1932

Kazimierza Pułaskiego 20, 37-700, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-24
Sygnatura:  Km 365/19
Obszar działki: 0,0470 ha
Cena wywołania: 7 350 zł
Cena oszacowania: 9 800 zł
Wadium: 980 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Kowalik

Kancelaria Komornicza, Śnigurskiego 9, Przemyśl,  37-700 Przemyśl

tel. 166757080 / fax. 

Sygnatura: Km 365/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PR1P/xxxxxxxx/2 W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie 
art. 9864§3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-02-2022r. o godz. 10:00 
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się 
pierwsza licytacja  
udziału w 1/6 niewydzielonej części nieruchomości o nr działki 1932 o pow. 0,0470 ha, obręb 202 
położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Pułaskiego 20,  
dla której  Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PR1P/xxxxxxxx/2
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 54,20 m2 
Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 03-03-2022r. godz.10:00
Suma oszacowania wynosi 9 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  7 350,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 980,00zł. należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 71 10204274 2396 0000 2003 6519 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. 
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Kowalik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Przemyśl, Przemyśl (podkarpackie). Działki numer: 277, 278, 474, 478, 481

Przemyśl, 37-701, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 167 513 zł
Cena oszacowania: 465 290 zł