Dodano dnia: 2022-06-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Oświęcim, Koszykowa 51 (małopolskie). Działka numer: 3183

Koszykowa 51, 32-661, Oświęcim, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-20
Obszar działki: 149 m2
Cena wywołania: 10 800 zł
Cena oszacowania: 14 400 zł
Wadium: 1 440 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                                                                                                                              Oświęcim, dnia 02.06.2022 r.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
mgr Małgorzata Bociąga - Szot
Kancelaria Komornicza nr I w Oświęcimiu
ul.Łukasiewicza 4  
 32-600 Oświęcim
Sygn.akt I KM 457/19 i inne
                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Małgorzata Bociąga - Szot zawiadamia na  podstawie art. 986 (1)  kpc, że w dniach od 20.07.2022 r. od godz. 13.00 do dnia  27.07.2022 r. do godz. 13.00 odbędzie się w systemie teleinformatycznym na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl

                                                                                      P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A
                                                                                         poprzez sprzedaż elektroniczną

prawa własności działki gruntowej o nr: 3183 uzbrojonej w wodę, energię elektryczną, gaz w terenie, o powierzchni 149 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym wykonanym z gliny ze słomą oraz drewna, pokrytym dachówką cementową w złym stanie technicznym - do rozbiórki,, położonego w Oświęcimiu przy ul. Koszykowej 51, dla którego prowadzona jest księga wieczysta w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr:  KR1E/xxxxxxxx/4

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14.400,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 10.800,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 1.440,00 zł
Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000  9502 0063 4618  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu (liczy się data uznania na rachunku komornika).
Wadium może być złożone również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość można oglądać  w miejscu jej położenia w dniu  14.07.2022 r. w godz. 10.30. - 10.45
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 792-525-276 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.licytacje.komornik.pl.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do  licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                                                                                                                   Komornik Sądowy
                                                                                                               przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

                                                                                                                        Małgorzata Bociąga-Szot

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Oświęcim, Zwycięstwa 119 (małopolskie). Działka numer: 3443

Zwycięstwa 119, 32-661, Oświęcim, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 50 625 zł
Cena oszacowania: 67 500 zł