Dodano dnia: 2022-05-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ogrodzieniec, 1 Maja 38a (śląskie). Działki numer: 1622/8, 3110/3

1 Maja 38a, 42-440, Ogrodzieniec, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura: Km 309/20
Obszar działki: 0,1885 ha
Cena wywołania: 103 927 zł
Cena oszacowania: 138 570 zł
Wadium: 13 857 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Dawid Wnuk

Kancelaria Komornicza, Leśna 6, Zawiercie, 42-400 Zawiercie

tel. 32 672-96-83

Sygnatura: Km 309/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1Z/xxxxxxxx/9Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi działki ewidencyjnej nr 3110/3 położonej w Ogrodzieńcu przy ulicy 1-go Maja nr 38 A oraz z niezabudowanej działki gruntu nr 1622/8, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą CZ1Z/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 138 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 927,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 857,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: "Rękojmia Km 309/20, I Co 262/20".
Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w  Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

                                                                                                                                                                Komornik Sądowy Dawid Wnuk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Ogrodzieniec, Olkuska (śląskie). Działka numer: 5973/2

Olkuska, 42-440, Ogrodzieniec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-08-19
Cena wywołania: 305 820 zł
Cena oszacowania: 407 760 zł