Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowa Wieś Mała, Nowa Wieś Mała (opolskie). Działki numer: 85/2, 195

Nowa Wieś Mała, 49-340, Nowa Wieś Mała, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-11
Sygnatura:  Km 2016/18
Obszar działki: 1,5014 ha
Cena wywołania: 123 375 zł
Cena oszacowania: 164 500 zł
Wadium: 16 450 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Marcin Mrozek

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 4,  Brzeg,   49-300 Brzeg

tel. 774162714 / fax. 774162714

Sygnatura: Km 2016/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Brzegu Marcin Mrozek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-08-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 51,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* położonej przy  ,Nowa Wieś Mała,  49-340 Lewin Brzeski , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu  (adres: ul. ul.Chrobrego 31, Brzeg, 49-300 Brzeg)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
Księga wieczysta obejmuje nieruchomość gruntową, stanowiącą grunty orne, tereny zabudowane mieszkalne w roli i rowy,łącznego obszaru 1,5014 ha, na którą składają się następujące działkiobrębu 0125 Nowa Wieś Mała w gminie Lewin Brzeski, powiecie brzeskim, województwie opolskim: działka nr 85/2 z mapy 1, obejmująca: grunty orneRIVa obszaru 0,5704 ha, grunty orneRIVbobszaru 0,1666 ha i grunty orneRVobszaru 0,2744 ha, o łącznej powierzchni 1,0114 ha, niezabudowana, użytkowana rolniczo; działka nr 195 z mapy 2, stanowiąca grunty orne RIIIb obszaru 0,3200 ha, grunty orne RIVa obszaru 0,0200 ha, rowy Wobszaru 0,0100 ha, oraz użytki rolne zabudowane B-RIVa obszaru 0,1400 ha, o łącznej powierzchni 0,4900 ha. Na działce 195, pod adresem: Nowa Wieś Mała 12, znajdują się następujące zabudowania, o łącznej powierzchni zabudowy 352 m2, nie odnotowane w księdze wieczystej, ujęte w kartotece budynków następująco pod numerami ewidencyjnymi: 185– budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa;powierzchnia zabudowy: 68 m2; parterowy, nie podpiwniczony (liczba kondygnacji: 1/0), murowany, rok budowy: 1864; 194– budynki mieszkalne;powierzchnia zabudowy: 99 m2; parterowy z poddaszem, nie podpiwniczony (liczba kondygnacji: 2/0), murowany, rok budowy: 1864; 195– budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa;powierzchnia zabudowy: 35 m2; parterowy, nie podpiwniczony (liczba kondygnacji: 1.0/0), murowany, rok budowy: 1864; 196– budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa;powierzchnia zabudowy: 150 m2; parterowy, nie podpiwniczony (liczba kondygnacji: 1/0), murowany, rok budowy: 1864. Dla terenu obejmującego opiniowaną nieruchomość nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski, przeznaczenie przedmiotowych gruntów określono jako: MI - obszary zagospodarowania intensywnego, ogólnie przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową – dla części działki nr 195 z a.m. 2, mniej więcej na użytkach zabudowanych Br-RIVatej działki; R - obszary z przewagą użytkowania rolniczego, dla pozostałej części działki nr 195, mniej więcej na użytkach rolnych RIIIb, RIVa, Wtej działki, oraz dla całej działki nr 85/2 z a.m.

Suma oszacowania wynosi 164 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10160014621835384240000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Chrobrego 31, Brzeg, 49-300  Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Mrozek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Namysłów, 3 Maja 14/7 (opolskie)

3 Maja 14/7, 46-100, Namysłów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 61 333 zł
Cena oszacowania: 92 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Brzeg, Szkolna 26/8 (opolskie)

Szkolna 26/8, 49-300, Brzeg, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 18 375 zł
Cena oszacowania: 24 500 zł

Grunt w miejscowości Wąsice, Opolska (opolskie). Działki numer: 533, 536, 537, 546, 604

Opolska, 46-250, Wąsice, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 59 250 zł
Cena oszacowania: 79 000 zł