Dodano dnia: 2022-03-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Imielin, ul. Poniatowskiego 9A (śląskie). Działki numer: 991/56, 864/55, 870/56

ul. Poniatowskiego 9A, 41-407, Imielin, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-03
Sygnatura: Km 1937/17
Obszar działki: 0,3332 ha
Cena wywołania: 681 750 zł
Cena oszacowania: 909 000 zł
Wadium: 90 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy                                                                                                                     Mysłowice, dnia 17.03.2022 r.

przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach

Marek Mrzyk

Kancelaria Komornicza nr IV w Mysłowicach

41-400 Mysłowice ul. Krakowska 4/1

tel. 32 22-34-000

Sygn. akt  Km 1937/17

W odpowiedzi podać ww. sygn. akt

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Marek Mrzyk zawiadamia na  podstawie art. 953 w związku z art. 955 Kodeksu postępowania cywilnego, że w dniu 3 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w sali nr 102 Sądu Rejonowego w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 2 odbędzie się:
 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Poniatowskiego 9A,

stanowiącej własność dłużniczki ************* ***********.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mysłowicach nr KA1L/xxxxxxxx/0 i składa się z działki oznaczonej numerem 991/56 o powierzchni 2440 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 251,42 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 49,57 m2, a także działek drogowych oznaczonych numerami 864/55 i 870/56 o łącznej powierzchni 892 m2.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 909.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 681.750,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 90.900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wpłaty rękojmi można dokonać przelewem na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. nr: 69 1020 2528 0000 0602 0103 4289

bądź w kancelarii komornika w gotówce. Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 32 22-34-000). Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 2 (sygn. I Co 1329/17) od 20 maja. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Osoby przystępujące do licytacji w charakterze pełnomocnika, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa szczególnego zawierającego oznaczenie konkretnego przetargu oraz urzędowe poświadczenie podpisu mocodawcy.

                                                                                     K  O  M  O  R  N  I  K                                                                                   Marek Mrzyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Mszana, Mickiewicza 55 (śląskie). Działka numer: 2013/58

Mickiewicza 55, 44-325, Mszana, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 90 000 zł
Cena oszacowania: 135 000 zł

Grunt w miejscowości Golasowice, Marii Dąbrowskiej (śląskie). Działki numer: 404/74, 405/74

Marii Dąbrowskiej, 43-252, Golasowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 16 950 zł
Cena oszacowania: 22 600 zł

Grunt w miejscowości Chałupki, Boczna (śląskie). Działka numer: 331/19

Boczna, 47-460, Chałupki, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-30
Cena wywołania: 78 000 zł
Cena oszacowania: 104 000 zł