Dodano dnia: 2022-06-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Harklowa, Bór 50 (małopolskie). Działki numer: 963, 962/1, 2430, 2431

Bór 50, 34-434, Harklowa, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-12
Obszar działki: 0,0763 ha
Cena wywołania: 9 659 475 zł
Cena oszacowania: 128 793 zł
Wadium: 12 880 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
                               Sławomir Hosiawa
     Kancelaria Komornicza nr I Nowym Targu Rynek 5
                Adres: 34-400 Nowy Targ, Rynek 5/-
                   tel. 185416106, kom. 693379704
                        www.komorniknowytarg.pl

Sygn. akt Km 1508/20 (Km 42/21)

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Sądowej 6, sala nr 117 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

której przedmiotem jest udział dłużnika **** ******** położonej w Harklowej, zbudowanej budynkiem gospodarczym i budynkiem mieszkalnym o numerze porządkowym 50 przy ul. Bór, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze NS1T/xxxxxxxx/5. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 128.793,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacjistanowi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 96.594,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 12.879,30 zł ( najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4 , podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień dokonania wpisu na rachunku Komornika Sądowego.

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2022-07-05 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 486/20 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA : Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje o przedmiocie licytacji

Uwagi:

1. Służebność gruntowa ujawniona w dziale I-Sp. przedmiotowej księgi wieczystej opisana jest na parcelach gruntowych, które nie są obowiązujące (w księdze błędnie nazwano parcele gruntowe działkami ewidencyjnymi). Na podstawie przeprowadzonej analizy nieobowiązującej mapy katastralnej w skali 1:2880 obrębu Harklowa oraz obowiązującej mapy ewidencji gruntów w skali 1:2880 obrębu Harklowa, stwierdzono, że parcela gruntowa 144 odpowiada działce ewidencyjnej nr 2432, a parcela gruntowa nr 143/1 odpowiada działce ewidencyjnej nr 2430. W związku z powyższą analizą stwierdzono, że służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu, przegonu pasem szerokości 4 m biegnie wschodnią stroną działki ewidencyjnej nr 2432 na odcinku 14 m – na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki ewidencyjnej nr 2430.

2. Służebność gruntowa ujawniona w dziale III przedmiotowej księgi wieczystej opisana jest na parcelach gruntowych, które nie są obowiązujące (w księdze błędnie nazwano parcele gruntowe działkami ewidencyjnymi). Na podstawie przeprowadzonej analizy nieobowiązującej mapy katastralnej w skali 1:2880 obrębu Harklowa oraz obowiązującej mapy ewidencji gruntów w skali 1:2880 obrębu Harklowa, stwierdzono, że parcela gruntowa 962/1 odpowiada działce ewidencyjnej nr 962/1, a parcela gruntowa nr 144 odpowiada działce ewidencyjnej nr 2432. W związku z powyższą analizą stwierdzono, że służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu, przechodu i przegonu pasem szerokości 3 m biegnącym utartym szlakiem obciąża działkę ewidencyjną nr 962/1 i ustanowiona jest na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki ewidencyjnej nr 2432.

Przeznaczenie nieruchomości

Na dzień sporządzenia operatu, tj. 2021-05-17, teren analizowanej nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Harklowa 05, zatwierdzony Uchwałą nr IX/76/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolami: 05.MRj6 – tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (działki ewid. nr 962/1, 2430, 2431 i przeważająca część działki ewid. nr 963), KDD – tereny dróg publicznych (północna część działki ewid. nr 963 wzdłuż granicy z drogą). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komornika pod adresem: komorniknowytarg.pl.

Lokalizacja nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Bór 50 w miejscowości Harklowa, w odległości ok. 600 m od drogi wojewódzkiej nr 969. W odległości około 2 km od nieruchomości znajduje się kościół oraz obiekty usługowe. Liczne obiekty usługowo - handlowe, administracyjne oraz użyteczności publicznej znajdują się w Nowym Targu oddalonym ok. 10 km od nieruchomości. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości od strony wschodniej i zachodniej stanowi zabudowa mieszkalno-zagrodowa, od strony północnej droga, od strony południowej droga i tereny niezabudowane.

Dojazd do nieruchomości

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej (urządzoną po działce ewid. nr 2324 – wg egib działka we władaniu samoistnym Gminy Nowy Targ).

Działki gruntu

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 962/1 o powierzchni 0,0216 ha, nr 963 o powierzchni 0,0135 ha, nr 2430 o powierzchni 0,0292 ha i nr 2431 o powierzchni 0,0120 ha. Działki sąsiadują ze sobą i są wspólnie użytkowane. Przedmiotowy kompleks działek o łącznej powierzchni 0,0763 ha posiada nieregularny kształt, teren płaski. Działki nr 2430, 2431 i 963 zabudowane są budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Wjazd do budynku zlokalizowany od strony północnej – brama wjazdowa ze sztachet drewnianych. Teren działek częściowo ogrodzony (ogrodzenie ze sztachet drewnianych). Teren przed budynkiem utwardzony kamieniem tłuczniem. Przez działkę ewidencyjną nr 962/1 przebiega droga o nawierzchni asfaltowej – działka obciążona jest służebnością gruntową pasem szerokości 3 m biegnącym utartym szlakiem. Pozostała część działki porośnięta roślinnością trawiastą. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodnej własnej (studnia) i kanalizacyjnej własnej (szambo).

Budynek mieszkalny

Charakterystyka i układ funkcjonalny budynku: W centralnej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Część południowa budynku o konstrukcji drewnianej, zachodnie skrzydło budynku pierwotnie stanowiło część gospodarczą, następnie budynek został zaadaptowany na cele mieszkalne. Budynek składający się z parteru, poddasze nieużytkowe, niepodpiwniczony.

Dane ogólne: powierzchnia ogólna: 120,11 m2 (na podstawie pomiaru biegłego); powierzchnia użytkowa: 104,87 m2 (na podstawie pomiaru biegłego); liczba kondygnacji: parter; podpiwniczenie: brak.

Zestawienie powierzchni budynku:

Wiatrołap - pow. ogólna 1,28 m2, wysokość 2,80 m, pow. użytkowa 1,28 m2; Łazienka - pow. ogólna 4,75 m2, wysokość 2,30 m, pow. użytkowa 4,75 m2; Pom. gospodarcze - pow. ogólna 18,60 m2, wysokość 2,85 m, pow. użytkowa 18,60 m2; Kotłownia - pow. ogólna 4,90 m2, wysokość 2,38 m; Korytarz - pow. ogólna 4,75 m2, wysokość 2,43 m, pow. użytkowa 4,75 m2; Kuchnia z jadalnią - pow. ogólna 21,45 m2, wysokość 2,31 m, pow. użytkowa 21,45 m2; Pokój - pow. ogólna 3,15 m2, wysokość 2,35 m, pow. użytkowa 3,15 m2; Korytarz - pow. ogólna 1,30 m2, wysokość 2,39 m, pow. użytkowa 1,30 m2; Pokój - pow. ogólna 15,83 m2, wysokość 2,20 m, pow. użytkowa 15,83 m2; Pokój - pow. ogólna 3,58 m2, wysokość 2,07 m, pow. użytkowa 1,79 m2; Kuchnia z jadalnią - pow. ogólna 11,10 m2, wysokość 2,30 m, pow. użytkowa 11,10 m2; Wiatrołap - pow. ogólna 2,73 m2, wysokość 2,26 m, pow. użytkowa 2,73 m2; Łazienka - pow. ogólna 1,97 m2, wysokość 2,17 m, pow. użytkowa 0,99 m2; Wc - pow. ogólna 1,80 m2, wysokość 2,24 m, pow. użytkowa 1,80 m2; Korytarz - pow. ogólna 0,95 m2, wysokość 2,24 m, pow. użytkowa 0,95 m2; Pokój - pow. ogólna 15,15 m2, wysokość 2,16 m, pow. użytkowa 7,58 m2; Pokój - pow. ogólna 6,82 m2, wysokość 2,22 m, pow. użytkowa 6,82 m2. Łączna pow. budynku:ogólna 120,11 m2, użytkowa 104,87 m2. Powierzchnia pomieszczeń przyjęta na podstawie pomiaru biegłego. Do powierzchni przyjętej do obliczeń nie wliczono kotłowni. Powierzchnie obliczono według Polskiej Normy ISO 9836: 1997 z uwzględnieniem zasady: powierzchnie pomieszczeń o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zaliczono do obliczeń w 100%, o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zaliczono do powierzchni użytkowej budynku w 50%, natomiast powierzchnie pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40 m pominięto (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – tekst jednolity Dz. U 2018 poz. 1935).

Podstawowe dane konstrukcyjno-materiałowe budynku wg stanu na dzień wizji 2021-04-28: fundamenty kamienne; ściany drewniane; strop drewniany; schody wewnętrzne drewniane; konstrukcja dachu drewniana; pokrycie dachu blacha; stolarka okienna drewniana starsza i pcv; posadzki panele podłogowe, płytki ceramiczne, wykładzina pcv, wylewka betonowa; okładziny i malowanie tynki wewnętrzne: tynki cementowo-wapienne; malowanie emulsyjne, płytki ceramiczne; instalacje wewnętrzne elektryczna, wodno-kanalizacyjna; ogrzewanie i ciepła woda część budynku ogrzewana za pomocą kotła węglowego zlokalizowanym w kotłowni, c. w. z kotła; część starsza budynku ogrzewana za pomocą kozy oraz pieca kaflowego zlokalizowanego w kuchni. Uwaga: elementy niewidoczne konstrukcji przyjęto na podstawie oświadczenia osób obecnych podczas oględzin nieruchomości

Stan techniczny i standard wykończenia budynku : Stan techniczny budynku określono jako przeciętny. Standard wykończenia określono jako przeciętny. Brak dokumentacji dotyczącej adaptacji części gospodarczej na cele mieszkalne.

Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 963. Budynek o konstrukcji drewnianej, ściany wykonane z płyt osb, dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Posadzka – wylewka betonowa. Stan techniczny budynku określono jako dobry. Budynek posiada powierzchnię około 32 m2, wysokość 2,30 m (pomiar własny). W budynku zlokalizowane dwa pomieszczenia – warsztat i składzik.

 

KOMORNIK  SĄDOWY
Sławomir Hosiawa 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Harklowa, Bór 50 (małopolskie). Działki numer: 962/1, 2431, 2430, 963

Bór 50, 34-434, Harklowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 85 862 zł
Cena oszacowania: 128 793 zł