Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Skaner.com

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa warunki i zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: "Użytkownicy") z serwisu internetowego dostępnego pod adresem skaner.com dalej jako: "Serwis", "Skaner.com", "Serwis skaner.com" lub "Serwis internetowy").

2. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każdy podmiot korzystający z usług Serwisu skaner.com

3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

 

§ 2. Rodzaje i zakres usług

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2. Serwis Skaner.com umożliwia przeglądanie ogłoszeń  i przetargów publikowanych przez podmioty trzecie w szczególności przez komorników sądowych, urzędy miasta, gminy, starostwa powiatowe.

3. Serwis Skaner.com świadczy również usługę ustalania informacji na temat numerów ksiąg wieczystych.

 

§ 3. Zasady dostępu do Serwisu Skaner.com

1. Wgląd do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie wymaga rejestracji w Serwisie.

2. Administrator udostępnia część usług w sposób odpłatny. Informacje na temat płatności znajdują się na stronie  Płatności.

3. Dostęp do płatnej części Serwisu wymaga rejestracji w serwisie.

4. Rozliczenia opłat za Usługi w Serwisie przeprowadzane są za pośrednictwem systemów płatności: Stripe..

5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu skaner.com oraz zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemu.

6. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny następujących wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarki internetowej (np. MS Internet Explorer 7 lub wyższej),

b) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania odczytującego pliki w formacie PDF.

7. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z zastosowanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, który uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Skaner.com 

 

§ 4. Zasady korzystania z usług 

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Skaner.com w sposób zgodny z Regulaminem.

2. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa.

3. Zabronione jest automatyczne (masowe) przeglądanie oraz kopiowanie zawartości Serwisu, przy pomocy zautomatyzowanych algorytmów.

4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować oprogramowania, ingerować w zapis informatyczny Serwisu. 

5. Użytkowi nie przysługuje prawo najmu, dzierżawy oraz innych form przekazywania Serwisu Skaner.com wraz z treściami zawartymi w Serwisie.

6. Użytkownik nie może też udostępniać Serwisu oraz zawartych w nim treści, z serwerów ftp, http, na stronach internetowych oraz poprzez inne urządzenia oraz mechanizmy, za pomocą których elementy serwisu lub dane z niego pochodzące, byłyby ogólnodostępne.

7. Zamówienia ręczne realizowane są w przeciągu jednego dnia roboczego.

 

§ 5. Zasady odpowiedzialności

1. Usługodawca nadzoruje działanie Serwisu, zapewniając jego właściwe działanie. Jednakże, ze względu na specyfikę usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, jak również jego bezawaryjnego funkcjonowania.

2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie pozyskanych Serwisu danych do celów nie zgodnych z obowiązującymi użytkownika przepisami prawa.

3. Administrator Serwisu Skaner.com nie pośredniczy w sprzedaży nieruchomości, których ogłoszenia znajdują się w serwisie.

4. Podmiotem odpowiedzialnym za treść ogłoszenia jest Organizator Licytacji lub Organizator Przetargu. Administrator serwisu Skaner.com nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treść ogłoszeń,

b) zmianę treści ogłoszenia przed podaną w ogłoszeniu datą licytacji,

c)  usunięcie ogłoszenia przed podaną w ogłoszeniu datą licytacji.

5. Organizatorzy licytacji zastrzegają sobie prawo do jej odwołania bez podania przyczyny.

 

§ 6. Rejestracja w serwisie Skaner.com

1. W celu otrzymania indywidualnych danych dostępowych do Serwisu Skaner.com niezbędna jest wcześniejsza rejestracja Użytkownika w Serwisie.

2. Właściwa rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu Skaner.com, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza, jego akceptacji oraz prawidłowej aktywacji konta.

3. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 

§ 7. Zakończenie korzystania z serwisu 

1. Użytkownik Serwisu Skaner.com może zrezygnować z korzystania z serwisu w dowolnym momencie,  bez podawania przyczyny.

2. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z serwisu przez Administratora w sytuacji naruszenia jednego z postanowień niniejszego regulaminu oraz w sytuacji gdy:

a) zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne;

b)  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem;

 

§ 8. Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu Skaner.com należy składać na adres: biuro@skaner.com

2. Reklamacje są rozpatrywane przez Administratora Serwisu.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik Serwisu może żądać zwrotu wniesionej opłaty lub ponownego wykonania opłaconej usługi.

4. Użytkownik po prawidłowym spełnieniu świadczenia przez serwis skaner.com traci prawo odstąpnienia od umowy. (Dz.U.2020.287 Art.38 z dn. 1 stycznia 2021)

5. Użytkownik, który zakupił w serwisie pakiet sprawdzeń po wykorzystaniu przynajmniej 1 kredytu nie ma prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9. Polityka Prywatności Serwisu

1. Dane dotyczące Użytkowników, w tym informacje osobowe, są przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zachowaniem wymaganych zabezpieczeń.

2. Użytkownik ma prawo dostępu, modyfikacji, poprawiania i uaktualniania swoich danych osobowych. Może również zażądać zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia. Jednakże usunięcie danych niezbędnych do korzystania z Usług Serwisu skutkuje utratą możliwości korzystania z nich. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom przez Administratora.

3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika. Dzięki nim możliwe jest identyfikowanie komputera Użytkownika, zapewniając, że konto jest używane przez uprawnioną osobę.

4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych przesyłanych drogą elektroniczną na podany adres e-mail podczas rejestracji, oraz na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych przez Administratora.

 

§ 10. Polityka Zwrotów

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za wykupioną usługę w przypadku, gdy nie skorzystał z niej lub nie rozpoczął korzystania z wykupionego pakietu hurtowego.

2. Użytkownik może złożyć żądanie zwrotu opłaty za usługę poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta. Żądanie zwrotu winno zawierać identyfikujące dane użytkownika oraz informacje dotyczące usługi, której dotyczy zwrot.

3. Po otrzymaniu żądania zwrotu przeprowadzamy dokładną weryfikację, aby potwierdzić, że użytkownik faktycznie nie skorzystał z usługi.

4. Po potwierdzeniu braku korzystania z usługi przez użytkownika, dokonujemy zwrotu opłaty na konto użytkownika w możliwie najkrótszym czasie.

5. Polityka zwrotów nie obejmuje przypadków, gdy użytkownik korzystał z zakupionej usługi cyfrowej w jakikolwiek sposób.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej skaner.com i od tego dnia będzie miał zastosowanie przy zawieraniu umów z Usługodawcą Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu lub jego części w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

3. Właścicielem Serwisu i jego Administratorem jest spółka pod firmą ICON LAND LCC, z siedzibą: 3901 NW 79th Ave Suite 245 #1733 Miami 33166, USA, Tax ID: 85-1908138.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Serwisu skaner.com, o ile Użytkownik, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią zmian, poprzez upublicznienie nowego regulaminu na łamach Serwisu nie zrezygnował z użytkowania Serwisu.