Dodano dnia: 2022-11-02

Nieruchomość w miejscowości Zwoleń, Batalionów Chłopskich 22 (mazowieckie)

Batalionów Chłopskich 22, 26-700, Zwoleń, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-29
Sygnatura: KM 399/21
Obszar działki: 0,0923 ha
Cena wywołania: 285 000 zł
Cena oszacowania: 380 000 zł
Wadium: 38 000 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

Paweł Piotrowski

Kancelaria Komornicza, Kościelna 1, Zwoleń, 26-700 Zwoleń

tel. 48 676 22 00 / fax. 48 676 22 00

Sygnatura: KM 399/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2022 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Zwoleń , 26-700 Zwoleń, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1Z/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Zwoleń przy ulicy Batalionów Chłopskich nr 22, gmina Zwoleń, powiat zwoleński, województwo mazowieckie składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 3159/3 o powierzchni 0,0818 ha i 3159/6 o powierzchni 0,0105 ha, działki o łącznej powierzchni 0,0923 ha, zabudowanych murowanym budynkiem mieszkalnym o jednej kondygnacji podziemnej i dwóch kondygnacjach nadziemnych o powierzchni zabudowy według EGiB 133,00 m2 i powierzchni użytkowej zainwentaryzowanej 175,05 m2 , murowanym budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy nie wykazanej w kartotece budynków i powierzchni użytkowej zainwentaryzowanej 15,00 m2 , murowanym budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy nie wykazanej w kartotece budynków i powierzchni użytkowej zainwentaryzowanej 18,30 m2 oraz drewnianym budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy nie wykazanej w kartotece budynków i powierzchni użytkowej 21,09 m2. W dziale III KW jest wpis ograniczonego prawa rzeczowego „służebność osobista nieodpłatna i dożywotnia polegająca na prawie wspólnego z właścicielem korzystania z domu mieszkalnego znajdującego się na działkach gruntu nr 3159/6 i 3159/3 położonych w Zwoleniu wraz z prawem dojścia do domu. Dom mieszkalny położony na działach gruntu nr 3159/6 i 3159/3 położonych w Zwoleniu. Osoba fizyczna: ************* Uwaga: istnieje rozbieżność pomiędzy danymi dotyczącymi powierzchni zabudowy budynku produkcyjno usługowego i gospodarczego dla rolnictwa a stanem faktycznym. W ewidencji gruntów powierzchnia wykazana jest w wielkości 48 m2 i dotyczy całego budynku posadowionego na działkach nr nr 3159/3 i 3159/4. Uwaga: granicę działki nr 3159/6 przekracza murowany budynek 2-kondygnacyjny (według danych geoportal2) - posadowiony na działkach nr 3159/3 i 3159/6, który przypisany jest do działki nr 3159/3 według kartoteki budynków. Według obliczeń graficznych z mapy powierzchnią zabudowy około 14,00 m2 jest posadowiony na działce nr 3159/5. Właścicielem nieruchomości jest Wojtaszek Rafał. Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę : 380.000,00 zł wartość ograniczonego prawa rzeczowego została oszacowana na kwotę: 125.000,00 zł. Wartość nieruchomości z uwzględnieniem ograniczonego prawa rzeczowego: 255.000,00,-zł. Cena wywołania wynosi : 191.250,00 zł Wartość rękojmi : 38.000,00 zł w tym: - wartość gruntu działki nr 3159/3 o powierzchni 0,0818 ha : 80.000,00 zł. - wartość gruntu działki nr 3159/6 o powierzchni 0,0105 ha : 10.000,00 zł. - wartość budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 175,05 m2 : 286.000,00 zł. - wartość budynku produkcyjno-usługowo gospodarczego o powierzchni użytkowej 15,00 m2 : 4.000,00 zł. - wartość budynku produkcyjno-usługowo gospodarczego o powierzchni użytkowej 18,30 m2 : zł. - wartość budynku produkcyjno-usługowo gospodarczego o powierzchni użytkowej 21,09 m2 : zł.

Suma oszacowania wynosi 255 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB I O/Radom 34 1020 4317 0000 5402 0144 0114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Piotrowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Jasieniec, Pałacowa 5B/1 (mazowieckie). Działka numer: 277

Pałacowa 5B/1, 05-604, Jasieniec, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 280 000 zł
Cena oszacowania: 420 000 zł

Grunt w miejscowości Warszawa, Naczelnikowska 2 (mazowieckie). Działka numer: 87/7

Naczelnikowska 2, 03-779, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 488 400 zł
Cena oszacowania: 651 200 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Sierpc, Dworcowa 56A (mazowieckie)

Dworcowa 56A, 09-200, Sierpc, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 840 000 zł
Cena oszacowania: 126 000 zł