Dodano dnia: 2023-08-22

Nieruchomość w miejscowości Stobno, Stobno (wielkopolskie)

Stobno, 64-905, Stobno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-27
Obszar działki: 14,9500ha
Cena wywołania: 293 925 zł
Cena oszacowania: 391 900 zł
Wadium: 39 190 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                         OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                                      nr KW 12503   [NKW: PO1T/xxxxxxxx/0]


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27 października 2023r o godz. 10:00w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance mającego siedzibę przy ul. Staszica 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  gruntowej niezabudowanej należącej do dłużników **** ******** położona w obrębie ewidencyjnym Stobno,  gmina Trzcianka, zapisana w księdze wieczystej Kw Nr PO1T/xxxxxxxx/0Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Trzciance.Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej drogę asfaltową. 
Nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcianka zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 11.07.2013r., wyceniana nieruchomość znajduje się w granicach strefy – tereny rolnicze, grunty orne.
Dla działki nr 222 są to grunty stanowiące łąki trwałe w klasie bonitacyjnej ŁIV, wskaźnik bonitacji gruntów WBG = 0,60 określony jako średni.
Zagospodarowanie nieruchomości – łąki trwałe uprawiane jako pastwiska.


Suma oszacowania wynosi 391 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 293 925,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 190,00zł.  Rękojmię należy wpłacić na konto komornika : BS w Czarnkowie 88 8951 0009 5501 0836 2000 0010 do dnia 26 października  2023r do godz. 15:30.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Trzciance przy ul. Staszica 1  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Tadeusz Czarnecki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Stobno, Stobno (wielkopolskie)

Stobno, 64-905, Stobno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-28
Cena wywołania: 194 850 zł
Cena oszacowania: 259 800 zł