Dodano dnia: 2023-07-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Środa Śląska, Oławska 11/2 (dolnośląskie)

Oławska 11/2, 55-300, Środa Śląska, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Powierzchnia: 60,31 m2
Cena wywołania: 86 066 zł
Cena oszacowania: 129 100 zł
Wadium: 12 910 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3, 55-300 Środa Śląska działając na podstawie art. 952 i 953 k.p.c. w zw. z art. 986[1] i art. 986[4] k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się druga licytacja elektroniczna za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Oławskiej 11 w Środzie Śląskiej, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/xxxxxxxx/1. Lokal nr 2 usytuowany jest na II kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal posiada wejście z klatki schodowej. Lokal składa się dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz klatki schodowej o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 60,31 m2. W skład lokalu mieszkalnego wchodzi balkon o powierzchni 6,24 m2. Lokal posiada pomieszczenia przynależne w piwnicy o łącznej powierzchni 17,84 m2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 5416/10000 w prawie własności działki nr 129 AM-19 i częściach wspólnych budynku. 
Właścicielem lokalu mieszkalnego jest dłużniczka ************
W dziale III ww. księgi wieczystej - ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna, dożywotnia służebność mieszkania, polegająca na prawie korzystania z jednego osobnego pokoju o pow. 13,87 m2 z dostępem do kuchni, łazienki i przedpokoju oraz - ograniczone prawo rzeczowe: bezpłatna i dożywotnia służebność osobista mieszkania, polegająca na prawie korzystania z jednego pokoju z używalnością kuchni i łazienki z prawem do korzystania z pomieszczeń przynależnych - trzech piwnic.
Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym dla jednostek urbanistycznych A, B, C, D, E, G oraz części jednostki F (Uchwała Nr XXXIX/321/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 2017 roku opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 3 marca 2017 r. poz. 1063). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: MN102 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Suma oszacowania wynosi 129.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86.066,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.910,00zł.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu wyznaczone zostało na dzień 14-09-2023r. na godz. 10:00, a zakończenie przetargu na dzień 21-09-2023r. na godz. 10:00.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Alberta Masternaka, prowadzony przez Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054 najpóźniej na 2 dni robocze (tj. do dnia 11-09-2023r. do godz. 23:59) przed rozpoczęciem przetargu, przy czym za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 05-09-2023r. o godz. 10:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności przedmiotu licytacji na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem znią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane wdalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Jelenia Góra, Działkowicza 12 (dolnośląskie)

Działkowicza 12, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-27
e-licytacja
Cena wywołania: 213 262 zł
Cena oszacowania: 284 350 zł

Grunt w miejscowości Krzeczyn, Krzeczyn (dolnośląskie). Działka numer: 249/81

Krzeczyn, 56-406, Krzeczyn gm. Oleśnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-25
Cena wywołania: 26 850 zł
Cena oszacowania: 35 800 zł

Nieruchomość w miejscowości Wałbrzych, Karkonoska (dolnośląskie)

Karkonoska, 58-305, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-31
Cena wywołania: 136 500 zł
Cena oszacowania: 182 000 zł