Dodano dnia: 2022-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Smerekowiec, Smerekowiec 19 (małopolskie)

Smerekowiec 19, 38-315, Smerekowiec, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: KMP 88/07
Obszar działki: 0,50 ha
Cena wywołania: 158 056 zł
Cena oszacowania: 237 085 zł
Wadium: 23 709 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach

Cezary Błażowski

Kancelaria Komornicza, Legionów 12,  Gorlice,   38-300 Gorlice

tel. (18) 3531084 / fax. (18) 3531084

Sygnatura: KMP 88/07OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorlicach Cezary Błażowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2023 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice,  odbędzie się druga licytacja


nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na działce ewid. nr 28/4 o pow. 0,50 ha w miejscowości Smerekowiec, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/xxxxxxxx/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: .............................................................................. 237 085,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: ............................ 158 056,67 zł.
Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania tj. kwotę: ...................................................... 23 708,50 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce
w sekretariacie kancelarii lub na konto komornika nr:
64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A.
Nieruchomość tą można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii. 
Więcej informacji na stronie internetowej www.komornikgorlice.info
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc ).


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach
Cezary Błażowski


POUCZENIE:
Art. 820 kpc. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji. 
Art. 825 kpc. Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek: 
1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji; 
2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc; 
3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego; 
4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.
Art. 953. § 1 kpc. Komornik ogłosi o licytacji przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia: 
1) nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia i nazwiska dłużnika wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony; 
2) czas i miejsce licytacji; 
3) sumę oszacowania i cenę wywołania;
4) wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem, że rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób; 
5) czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego; 
ponadto w obwieszczeniu należy podać;
6) wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję;
7) wyjaśnienie, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności;
Art. 955. § 1 kpc. Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.§ 2. Na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób. 
§ 3. W ogłoszeniu w dzienniku wystarczy oznaczenie nieruchomości, czasu i miejsca licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokości rękojmi, jaką licytant powinien złożyć. 
Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję;
Art. 983. Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości w myśl artykułu poprzedzającego albo przedmiot egzekucji nie jest nieruchomością rolną, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Polanka Wielka, Stawowa 7 (małopolskie). Działki numer: 2375/50, 2375/51

Stawowa 7, 32-607, Polanka Wielka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-23
e-licytacja
Cena wywołania: 274 113 zł
Cena oszacowania: 411 170 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Piastów 65/332 (małopolskie)

Piastów 65/332, 31-625, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 355 500 zł
Cena oszacowania: 474 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Płaza, Płaza (małopolskie)

Płaza, 32-552, Płaza, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 523 395 zł
Cena oszacowania: 69 786 zł