Dodano dnia: 2023-06-05

Nieruchomość w miejscowości Radomsko, Piłsudskiego 300 (łódzkie)

Piłsudskiego 300, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-18
Sygnatura: Km 214/21
Obszar działki: 0,1742 ha
Cena wywołania: 466 000 zł
Cena oszacowania: 859 770 zł
Wadium: 85 977 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Karolina Rutkowska

Kancelaria Komornicza, ul. Metalurgii 2,  Radomsko,   97-500 Radomsko

tel. 446839548 / fax. 446839548

Sygnatura: Km 214/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Karolina Rutkowska na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 18.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Piłsudskiego 300, 97-500 Radomsko, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku (adres: ul. ul. Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500 Radomsko)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji są udziały w wysokości po: 1/2 przysługujące w prawie własności niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami służącymi do prowadzenia działalności gospodarczej, aktualnie nieużytkowanymi, odłączonymi od zasilania w energię elektryczną, tworzącymi jedną bryłę, połączonymi ze sobą, powstałymi wskutek rozbudowy, obejmującymi: a). murowanym budynkiem transportu i łączności o nr ewidencyjnym: 251, jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy: 57,00 m 2, wybudowanym w 1991 roku, połączonym z kolejnym budynkiem transportu i łączności, o dobrym stanie technicznym, wyposażonym w instalację elektryczną i wodociągową, o stolarce okiennej wykonanej z PCV oraz metalowej stolarce drzwiowej, o bramie wjazdowej metalowej usytuowanej od strony zachodniej, o dachu krytym blachą; b). murowanym budynkiem transportu i łączności o nr ewidencyjnym: 252, jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy - wg kartoteki budynków: 159,00 m 2 (występuje rozbieżność powierzchni zabudowy z powierzchnią wykazaną w pozwoleniu na budowę), wybudowanym w 2000 roku, o dobrym stanie technicznym i dobrym standardzie wykończenia i funkcjonalności odpowiedniej do pełnionej funkcji, wyposażonym w instalację elektryczną i wodociągową, o drewnianej stolarce okiennej i drzwiowej, o bramie wjazdowej, o dachu o konstrukcji jednospadowej, krokwiowej, krytym blachą; c). murowanym budynkiem przemysłowym o nr ewidencyjnym: 253, jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, wybudowanym w 2003 roku, o powierzchni zabudowy (wg kartoteki budynków): 195,00 m 2 (występuje rozbieżność powierzchni zabudowy z projektem budowlanym), o powierzchni użytkowej: 178,42 m 2, o dobrym stanie technicznym, wyposażonym w instalację elektryczną i kanalizacyjną, o drewnianej stolarce okiennej i drzwiowej, o konstrukcji dachu jednospadkowej, krokwiowej; d). budynkiem przemysłowym o nr ewidencyjnym: 254, jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, wybudowanym w 2003 roku, o powierzchni zabudowy (wg kartoteki budynków): 67,00 m 2 (występuje rozbieżność powierzchni zabudowy z projektem budowlanym), o powierzchni użytkowej: 61,30 m 2, o dobrym stanie technicznym, w pozostałej części opisu o cechach zbieżnych z właściwościami budynku opisanego w pkt c).; e). budynkiem przemysłowym o nr ewidencyjnym: 255, jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, połączonym z pozostałymi budynkami zadaszeniem, wybudowanym w 2006 roku, o powierzchni zabudowy (wg kartoteki budynków): 110,00 m 2, o powierzchni użytkowej: 100,65 m 2, o dobrym stanie technicznym i dobrym standardzie wykończenia oraz funkcjonalności, wyposażonym w instalację elektryczną, o metalowej stolarce drzwiowej i oknach usytuowanych w dachu, o dachu krytym blachą; f). budynkiem garażu, jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, połączonym z pozostałymi budynkami zadaszeniem, o powierzchni zabudowy (wg pomiaru z mapy): 94,00 m 2 - budynek nie jest ujęty w kartotece budynków, o powierzchni użytkowej: 90,00 m 2 (wg pomiaru z natury), o zadaszeniu o wymiarach: 15,00 metrów * 4,5 metra (wg pomiaru z natury), o powierzchni gruntu utwardzonego kostką betonową : 67,50 m 2, o dobrym stanie technicznym i dobrym standardzie wykończenia oraz funkcjonalności, wyposażonym w instalację elektryczną, o oknach dachowych, o dachu krytym blachą; nieruchomość gruntowa posiada równy teren o kształcie zbliżonym do prostokąta o powierzchni: 1.742,00 m 2, nawierzchnia placu manewrowego oraz dojazdu utwardzone są kostką betonową, umożliwiającą dojazd pojazdów dostawczych, nieruchomość posiada niezbędną infrastrukturę techniczną w postaci: sieci energii elektrycznej, lokalnej kanalizacji sanitarnej (szambo), sieci wodociągowej, teren nieruchomości jest ogrodzony płotem betonowym z bramą wjazdową przy budynku mieszkalnym - dojazd do nieruchomości odbywa się pasem o szerokości 4,00 metry na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 143/2 - zgodnie z ustanowioną służebnością gruntową; lokalizacja ogólna nieruchomości i dostępność komunikacyjną zostały ocenione jako dobre z uwagi na usytuow

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  25.09.2023 o godzinie: 14:00 .

Suma oszacowania wynosi 859 770,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 466 000,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 900,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 70 10203958 0000 9702 0095 1434 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Karolina Rutkowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Radomsko, Piłsudskiego 300 (łódzkie)

Piłsudskiego 300, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-25
e-licytacja
Cena wywołania: 509 550 zł
Cena oszacowania: 679 400 zł