Dodano dnia: 2023-06-05

Nieruchomość w miejscowości Radomsko, Piłsudskiego 300 (łódzkie)

Piłsudskiego 300, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-18
Sygnatura: Km 214/21
Obszar działki: 915,00 m2
Cena wywołania: 509 550 zł
Cena oszacowania: 679 400 zł
Wadium: 67 940 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Karolina Rutkowska

Kancelaria Komornicza, ul. Metalurgii 2,  Radomsko,   97-500 Radomsko

tel. 446839548 / fax. 446839548

Sygnatura: Km 214/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Karolina Rutkowska na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 18.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Piłsudskiego 300, 97-500 Radomsko, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku (adres: ul. ul. Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500 Radomsko)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa (jako całość - wiązka praw obejmuje oba udziały w wysokości po: 1/2 przysługujące w prawie własności niewydzielonej części nieruchomości gruntowej) zabudowana: wolnostojącym trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o konstrukcji murowanej, zrealizowanym dwuetapowo (data rozpoczęcia budowy: 1972 rok, rozbudowa: 2003 rok), o powierzchni zabudowy: 165,29 m 2, powierzchni użytkowej: 220,24 m 2 oraz kubaturze: 1.180,00 m 3 budynek wyposażony w urządzenia niezbędnej infrastruktury technicznej w postaci instalacji: elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej do miejscowej oczyszczalni biologicznej (w ulicy biegnie sieć komunalna), c.o. zasilane na węgiel, o stanie technicznym budynku ogólnie bardzo dobrym, ogólnie dobrym standardzie wykończenia (przy czym II kondygnacja o wysokim standardzie wykończenia, zaś I kondygnacja - o zadowalającym standardzie, wymagająca prac modernizacyjnych) i dobrej funkcjonalności, budynek o dachu wielospadowym o przełamanych połaciach, o więźbie dachowej o konstrukcji drewnianej, pokrytym blacho - dachówką, ocieplony styropianem i pokryty tynkiem akrylowym, schody wewnętrzne - betonowe wylewane na mokro, stolarka okienna wykonana z pcv, rynny i rury spustowe - metalowe, podłogi kryte niejednorodnie (zróżnicowanie według kondygnacji: drewniane, częściowo panele drewniane, a częściowo glazura podłogowa), ściany częściowo malowane, częściowo wyłożone glazurą ścienną; nieruchomość gruntowa obejmuje działkę o zadowalającym kształcie w formie regularnego wieloboku, zbliżonego do trapezu o średniej szerokości ok. 20,50 metra, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 0043 - 43 miasta Radomska następującym numerem: 143/2 o powierzchni całkowitej: 915,00 m 2, zlokalizowana jest w peryferyjnej południowo - zachodniej części miasta Radomska przy ul. Piłsudskiego w sąsiedztwie terenów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz usługowe, w pobliżu kompleksu leśnego, bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa nieczynnego zakładu stolarskiego, nieruchomość posiada utwardzony podjazd, opaskę wokół domu i chodniki, nie wykazuje negatywnych cech hydrogeologicznych (warunki obojętne), nieruchomość jest uzbrojona w niezbędną infrastrukturę techniczną w postaci sieci elektrycznej i wodociągowej z sieci miejskiej, na działce znajduje się miejscowa oczyszczalnia biologiczna, sieć kanalizacyjna znajduje się również w pasie drogowym ul. Piłsudskiego, nieruchomość jest częściowo ogrodzona od frontu płotem wykonanym z przęseł metalowych, z otwieraną automatycznie bramą, dojazd do nieruchomości następuje bezpośrednio z drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej stanowiącej ważny ciąg komunikacyjny miasta Radomska. stan prawny nieruchomości: dział IV księgi wieczystej urządzonej dla licytowanej nieruchomości JEST obciążony wpisami hipotek, w dziale III księgi wieczystej PT1R/xxxxxxxx/2 zamieszczony jest wpis służebności gruntowej, polegającej na "prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 143/1 do ul. Piłsudskiego pasem gruntu o szerokości 4 metrów bieżących, przy granicy nieruchomości stanowiącej własność Marianny Motyka na rzecz każdoczesnych właścicieli działki oznaczonej nr 143/1 wpisanej w KW 44527 ". Nieruchomość położona jest na terenach, dla których brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147), w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z zapisami przygotowywanego nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Radomsko, nieruchomość znajduje się na obszarze terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną, oznaczonych symbolem "MNe". Biorąc pod uwagę zapisy studium, charakter oraz faktyczny sposób użytkowania nieruchomości, a także sposób zagospodarowania terenów sąsi

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  25.09.2023 o godzinie: 14:00 .

Suma oszacowania wynosi 679 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 509 550,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 940,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 70 10203958 0000 9702 0095 1434 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karolina Rutkowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Radomsko, Piłsudskiego 300 (łódzkie)

Piłsudskiego 300, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-25
e-licytacja
Cena wywołania: 466 000 zł
Cena oszacowania: 859 770 zł