Dodano dnia: 2022-10-28

Nieruchomość w miejscowości Pabianice, Wspólna 28 (łódzkie)

Wspólna 28, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-14
Obszar działki: 0,0887 ha
Cena wywołania: 783 100 zł
Cena oszacowania: 1 174 650 zł
Wadium: 117 465 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice, w sali nr VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  zabudowanej położonej  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Wspólna 28, o pow. 0,0887 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/xxxxxxxx/5. Zabudowę nieruchomości stanowią 4 murowane budynki, w tym budynek mieszkalny o pow. zabudowy 84 m2, pow. użytkowej 105,40 m2 (bez piwnic) pow. użytkowej 173,20 m2 (z piwnicą i klatkami schodowymi) oraz 3 budynki niemieszkalne o łącznej pow. zabudowy 346 m2, łącznej pow. użytkowej 422,24 m2, będące własnością dłużnika:**************
Suma oszacowania wynosi 1 174 650,00 zł brutto (955 000,00 zł netto plus 219 650,00 zł podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 783 100,00 zł brutto (636 666,66 zł netto plus 146 433,33 zł podatek VAT)
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 117 465,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pabianicach protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 625/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Pabianice, Rzgowska 184 (łódzkie)

Rzgowska 184, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 150 750 zł
Cena oszacowania: 201 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Pabianice, Odrodzenia 3D (łódzkie)

Odrodzenia 3D, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 251 740 zł
Cena oszacowania: 377 610 zł

Nieruchomość w miejscowości Pabianice, Rzgowska 186 (łódzkie)

Rzgowska 186, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 402 000 zł
Cena oszacowania: 603 000 zł