Dodano dnia: 2022-06-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Olszewo-Borki, Olszewo-Borki (mazowieckie)

Olszewo-Borki, 07-415, Olszewo-Borki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura: KM 4709/08
Obszar działki: 1,3500 ha
Cena wywołania: 6 390 750 zł
Cena oszacowania: 8 521 000 zł
Wadium: 852 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Iwona Zacharek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 29, Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka

tel. 297643207 / fax. 297609353

Sygnatura: KM 4709/08

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołeka, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 07-415 Olszewo-Borki, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1O/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Działka nr 310/2 ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu o długości około 425 m i szerokości od około 41 m w części zachodniej do około 25 m w części wschodnie. Zachodnia część działki o powierzchni około 0,80 ha jest zabudowana budynkami pawilonu meblowego i halą magazynową i jest ogrodzona, wschodnia część działki o powierzchni około 0,55 ha jest porośnięta trawą i nie jest ogrodzona. Nieruchomość jest zabudowana murowanymi budynkami salonu meblowego oraz halą magazynową konstrukcji stalowej. Budynek salonu meblowego powstał w trzech etapach. Jako pierwsza powstała część zachodnia budynku, która została oddana do użytkowania w dniu 08.05.2001r. Następnie wybudowano część środkową obiektu i część wschodnią, które przyjęte do użytkowania w dniu 24.09.2003r. Hala magazynowa została wybudowana w połowie lat 90-tych XX wieku na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 22.08.1994 roku. Łączna powierzchnia użytkowa budynku salonu meblowego wynosi 3772,98 m2, hali magazynowej 690m2. Stan techniczny obiektów dobry. Nieruchomość jest obciążona dożywotnią służebnością osobistą.

Suma oszacowania wynosi 8 521 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 390 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 852 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/OSTROŁĘKA 98 1020 3802 0000 1602 0037 8497.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Osoby pozostajace w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołeka, 07-410 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Iwona Zacharek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Olszewo-Borki, Dunikowskiego 23 (mazowieckie). Działka numer: 420

Dunikowskiego 23, 07-415, Olszewo-Borki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-12
Cena wywołania: 182 283 zł
Cena oszacowania: 243 044 zł