Dodano dnia: 2022-11-15

Nieruchomość w miejscowości Kościelisko, Kościelisko (małopolskie)

Kościelisko, 34-511, Kościelisko, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-12-06
Sygnatura: KM 1229/21
Obszar działki: 0,0558 ha
Cena wywołania: 280 646 zł
Cena oszacowania: 374 195 zł
Wadium: 37 420 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem

Bogusław Klocek

Kancelaria Komornicza, Kasprowicza 20, Zakopane, 34-500 Zakopane

tel. (18)200 11 72 / fax. (18)200 11 72

Sygnatura: KM 1229/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 34-511 Kościelisko, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Udział 1/2 części nieruchomości objętej KW NS1Z/xxxxxxxx/5 położonej w woj. małopolskim, powiat tatrzański, gmina Kościelisko, obręb 401 miejscowość Kościelisko, ul. Salamandra, stanowiącej niezabudowaną działkę ewid. nr 2165/5 o pow. 0,0558 ha. Działka o nieregularnym kształcie. W północnej części zajęta pod pas drogowy ul. Wojdyłówka. Działka 2165/5 przylega bezpośrednio do drogi publicznej i posiada dostęp do tej drogi. Na działce sieć wodociągowa i teletechniczna. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kościelisko (uchwała XXIII/157/2001) w przeważającej części działka ewid. 2165/5 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem M6 - tereny zabudowy mieszkaniowej, pensjonatowej związanej z nieuciążliwą działalnością usługową i gospodarczą. Niewielka część działki ewid. 2165/5 w obszarze K - tereny dróg i ulic. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym, częściowoz pokojami gościnnymi, obiekty pensjonatowe, hotele, lokalny handel i usługi, dalej tereny TPN, lasy, szlaki turystyczne. Komunikacja, a także handel i usługi przy ul. Nędzy Kubińca.

Suma oszacowania wynosi 374 195,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 280 646,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 419,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 02 1910 1048 2116 0890 3192 0001.

W związku z faktem, że egzekucja z nieruchomości jest prowadzona w trybie uproszczonym zgodnie z art 871 kpc w zw. z art. 1013 z indeksem 6 kpc. nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł (pięćset złotych), obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 (jednej piątej) ceny , nie mniej jednak niż 500,00 zł (pięćset złotych), przy czym reszta powinna byc uiszczona dnia następnego w godzinach urzędowania kancelarii lub do na konto do godziny 18.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem ruchomości-nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda sygnalizowana próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania(art.305  § 1Kodeksu karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumieniez inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany"). Ponadto informuję, że przy licytacji mogą być obecni wezwani funkcjonariusze Policji. Kancelaria komornika mieści się w budynku wyposażonym w monitoring z utrwalaniem materiału.

Komornik Sądowy

Bogusław Klocek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kościelisko, Kościelisko (małopolskie)

Kościelisko, 34-511, Kościelisko, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 169 157 zł
Cena oszacowania: 225 543 zł

Nieruchomość w miejscowości Kościelisko, Salamandra (małopolskie)

Salamandra, 34-511, Kościelisko, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 813 311 zł
Cena oszacowania: 1 084 415 zł

Nieruchomość w miejscowości Kościelisko, Kościelisko (małopolskie)

Kościelisko, 34-511, Kościelisko, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 407 612 zł
Cena oszacowania: 543 483 zł