Dodano dnia: 2023-07-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Kęty, Aleja Wojska Polskiego 2b (małopolskie)

Aleja Wojska Polskiego 2b, 32-650, Kęty, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Obszar działki: 0,1499 HA
Cena wywołania: 2 328 334 zł
Cena oszacowania: 3 104 446 zł
Wadium: 310 445 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaO B W I E S Z C Z E N I E 
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 w zw. z art.986 (z ind. 1-11) kpc, że w dniu 13-09-2023 o godz. 11:00 rozpocznie się pierwsza e-licytacja nieruchomości (na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/). E- licytacja zakończy się w dniu 20-09-2023 o godz. 11.00


PIERWSZA ELEKTRONICZNA LICYTACJA


nieruchomości położonej w miejscowości Kęty, przy ul. Wojska Polskiego 2B posiadającej założoną księgę wieczystą nr KR2E/xxxxxxxx/2 w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, opisanej jako: -Działka nr 3303/3, rola o pow. 0,1499 HA zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym w trakcie procesu inwestycyjnego. Budynek gospodarczo – mieszkalny to obiekt parterowy (w części gospodarczej) oraz piętrowy (w części mieszkalnej), wolnostojący, niepodpiwniczony. Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Na poziomie parteru w części mieszkalnej powstały dwa pokoje, salon oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Strefa gospodarcza oraz strefa mieszkalna posiadają wygodne połączenie dzięki umieszczeniu drzwi pomiędzy nimi. Na piętrze znajduje się komunikacja, dwie łazienki, sypialnia, trzy pokoje oraz salon kuchnią. Dla przedmiotowej nieruchomości nie dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz nie złożono wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3 104 446,20 zł ( w tym podatek VAT w wysokości 23%) 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 2 328 334,65 zł ( w tym podatek VAT w wysokości 23%) 


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 310 444,62 zł ( w tym podatek VAT w wysokości 23%)  najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.  


Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania
postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy
pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego,
oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli
potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta,
pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia
danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do
występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych
dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Komornik potwierdza fakt złożenia
rękojmi i podania danych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O
odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać odpis
protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W toku przetargu licytanci oferują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 nie
stosuje się. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w
jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986(3) § 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę
przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może
anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.
Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu
komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego
najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w
terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego
zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby
niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu
komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania
wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce.
Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nie przekraczający jednak
miesiąca. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki
przybicia wygasają. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. W przetargu nie mogą
uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w
charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Postąpienie nie może
wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Stawienie się jednego
licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed
zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Sromowce Niżne, Sromowce Niżne (małopolskie). Działki numer: 2245, 2136, 2137/2, 2244/1, 1781/1, 2377/2, 2376/1, 2320, 1780/2, 2135/2, 2378/1, 2321, 2246, 1782/2

Sromowce Niżne, 34-443, Sromowce Niżne, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-25
Cena wywołania: 72 473 zł
Cena oszacowania: 96 631 zł

Grunt w miejscowości Lipnica Górna, Lipnica Górna (małopolskie). Działka numer: 1540

Lipnica Górna, 32-725, Lipnica Górna, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-09-03
Cena wywołania: 19 500 zł
Cena oszacowania: 26 000 zł

Dom w miejscowości Andrychów, Tadeusza Kościuszki 2 (małopolskie). Działka numer: 843/10

Tadeusza Kościuszki 2, 34-120, Andrychów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-25
Cena wywołania: 179 250 zł
Cena oszacowania: 239 000 zł