Dodano dnia: 2023-07-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Karpacz, Tadeusza Kościuszki 23 (dolnośląskie)

Tadeusza Kościuszki 23, 58-540, Karpacz, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Cena wywołania: 1 752 657 zł
Cena oszacowania: 2 336 877 zł
Wadium: 233 688 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Łukasz Kochański
Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul.  Grabowskiego 2/4
tel.: 75 712 39 97, www.komornikjg.com,  email: jelenia.gora.kochanski@komornik.pl
konto: PKO BP SA Oddział 1 we Wrocławiu 08 1020 5226 0000 6802 0600 9080 
Sygn. akt Km 355/20
Jelenia Góra, dnia 09.06.2023
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 355/20
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 19 września 2023r. o godz 14:15 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 21 w Jeleniej Górze, sala 118 odbędzie się:


P  I  E  R  W  S  Z  A    L  I  C  Y  T  A  C  J  A
nieruchomości gruntowej (działka nr 390) zabudowanej budynkiem mieszkalno - pensjonatowym w zabudowie wolnostojącej o trzech kondygnacjach naziemnych z dobudowanym garażem, położonej w Karpaczu przy ul. Kościuszki 23 (Willa Zimorodek). Dla objętej egzekucją nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą JG1J/xxxxxxxx/8. Właścicielem nieruchomości jest dłużnik egzekwowany *************


     Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.336.877,00 zł (kwota brutto zawiera podatek VAT 23%). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.752.657,75 zł.


     Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (233.687,70 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce w kasie kancelarii, na rachunek urzędowy komornika: PKO BP SA Oddział I we Wrocławiu: 08 1020 5226 0000 6802 0600 9080 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 


    Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na 3 dni przed przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydziału Cywilnego (I CO 280/20).


     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze 
przy ul. Grabowskiego 2/4
                                                                                                                        mgr Łukasz Kochański


    Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767§ 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 1¹ k.p.c.). 
     W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 kpc).
     Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 kpc).
    Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania: 1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków; 2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal - powyższe dotyczy nabycia zajętej nieruchomości przez licytantów pozostających w związku małżeńskim i ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej (art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Jedlina-Zdrój, pl. Zdrojowy 5 (dolnośląskie)

pl. Zdrojowy 5, 58-330, Jedlina-Zdrój, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-25
Cena wywołania: 228 750 zł
Cena oszacowania: 305 000 zł

Dom w miejscowości Wilczyce, Stokrotkowa 13 (dolnośląskie). Działka numer: 237/8

Stokrotkowa 13, 51-361, Wilczyce, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-06
Cena wywołania: 617 250 zł
Cena oszacowania: 823 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Wałbrzych, Stefana Żeromskiego 7/7 (dolnośląskie)

Stefana Żeromskiego 7/7, 58-302, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-22
Cena wywołania: 117 600 zł
Cena oszacowania: 156 800 zł