Dodano dnia: 2023-08-19

Nieruchomość w miejscowości Janowice, Janowice 219 (małopolskie)

Janowice 219, 34-623, Janowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-18
Obszar działki: 0,1852 ha
Cena wywołania: 600 466 zł
Cena oszacowania: 900 700 zł
Wadium: 90 070 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777Sygn. akt  Km 897/22                                                                                                                        Limanowa, dnia 2023-08-17

w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 879/22

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 897/22 w dniu: 18.09.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:nieruchomości  położona  w miejscowości   Janowice,  składająca się z działki nr 109/3 o powierzchni 0,1852 ha. Działka zabudowana jest budynkiem hali magazynowo-produkcyjnej o łącznej powierzchni 560,00 m2 i posiada  księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych  pod nr KW NS1L/xxxxxxxx/2


Nieruchomość w niej opisana stanowi własność dłużnika
****************

Suma oszacowania wynosi 900 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 600 466,67 zł.  Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 90 070,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  25.09.2023 o godzinie: 14:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Wiśniewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Ilkowice, Św. Floriana 19 (małopolskie). Działka numer: 979

Św. Floriana 19, 33-131, Ilkowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-28
Cena wywołania: 205 064 zł
Cena oszacowania: 307 597 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Tysiąclecia 24/28 (małopolskie)

Tysiąclecia 24/28, 31-606, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-24
Cena wywołania: 331 875 zł
Cena oszacowania: 442 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Krakowiaków 38/11 (małopolskie)

Krakowiaków 38/11, 31-964, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-25
Cena wywołania: 308 666 zł
Cena oszacowania: 463 000 zł