Dodano dnia: 2023-07-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Iskań, Iskań 37c (podkarpackie)

Iskań 37c, 37-750, Iskań, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: Km 5709/16
Obszar działki: 4,4396 ha
Cena wywołania: 89 621 zł
Cena oszacowania: 134 432 zł
Wadium: 13 444 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Kowalik

Kancelaria Komornicza, Śnigurskiego 9,  Przemyśl,   37-700 Przemyśl

tel. 166757080 / fax. 

Sygnatura: Km 5709/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PR1P/xxxxxxxx/6 W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 9864§3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-09-2023r. o godz. 10:00  na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się druga licytacja    

udziału w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 192/5, nr 192/4 
o łącznej pow. 4,4396 ha położonej: 37-750 Dubiecko, Iskań, 
dla której  Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PR1P/xxxxxxxx/6  
działka nr 192/5o pow. 4,1958 ha, zaewidencjonowana w części o pow. 0,0564 ha jako B - tereny mieszkaniowe, w części o pow. 1,2731 ha jako LsIII- lasy, w części o pow. 0,9512 ha jako LsIV- lasy, w części o pow. 1,0588 ha jako LsV- lasy, w części o pow. 0,1346 ha jako RIVa- grunty orne, w części o pow. 0,5703 ha jako RIVb - grunty orne i w części o pow. 0,1514 ha jako Wsr-PsV- grunty pod stawami, zabudowana wolnostojącym murowanym w całości podpiwniczonym parterowym z dwukondygnacyjnym poddaszem użytkowym budynkiem rekreacyjnym o powierzchni użytkowej 111,12m2
działka nr 192/4o pow. 0,2438 ha, zaewidencjonowana w całości jako Wsr-PsV- grunty pod stawami    
Budynek aktualnie może być wykorzystywany na potrzeby zakwaterowania – wynajem pokoi noclegowych. Biorąc pod uwagę wielkość i liczbę pokoi, w budynku można urządzić 6 miejsc noclegowych w standardzie dla obiektów o podobnej lokalizacji, funkcji, cechach techniczno-użytkowych.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art.  9864§ 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 21-09-2023r. o godz. 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Suma oszacowania wynosi 134 432,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 621,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 443,20zł.  którą należy złożyć na rachunek bankowy komornika:  PKO BP SA I O\Przemyśl 40 10204274 0000 1302 0002 6153 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. 
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.

 

 Komornik Sądowy

Wojciech Kowalik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Budy Łańcuckie, Budy Łańcuckie (podkarpackie). Działka numer: 1358/3

Budy Łańcuckie, 37-114, Budy Łańcuckie, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-22
Cena wywołania: 3 375 zł
Cena oszacowania: 4 500 zł

Dom w miejscowości Wola Mielecka, Wola Mielecka 18 (podkarpackie). Działka numer: 476/15

Wola Mielecka 18, 39-300, Wola Mielecka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-05
e-licytacja
Cena wywołania: 338 116 zł
Cena oszacowania: 507 174 zł

Dom w miejscowości Trzciana, Trzciana 262 (podkarpackie). Działka numer: 177/1

Trzciana 262, 36-072, Trzciana, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-19
e-licytacja
Cena wywołania: 188 137 zł
Cena oszacowania: 282 206 zł