Dodano dnia: 2023-08-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Świętojańska 59 (pomorskie)

Świętojańska 59, 80-840, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-19
Sygnatura: KM 2361/09
Obszar działki: 0,0528 ha
Cena wywołania: 4 870 800 zł
Cena oszacowania: 6 494 400 zł
Wadium: 649 440 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Południe w Gdańsku

Piotr Majdziński

Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 37 38,  Gdańsk,   80-840 Gdańsk

tel. 0583223148 / fax. 0583223148

Sygnatura: KM 2361/09

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2361/09 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - użytkowania wieczystego położonego przy  Świętojańska 59,Gdańsk,  80-840 80-840, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Żabi Kruk 16/80-822, Gdańsk, 80-822 Gdańsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
działka nr 115/8, obręb 089 o powierzchni 0,0528 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 02.04.2106r., które to prawo obecnie przysługuje uczestnikowi w charakterze dłużnika: *************** Nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszaną - funkcje mieszkaniowo - usługowe.

 

Suma oszacowania wynosi 6 494 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 870 800,00 zł.  Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
11.10.2023 10:00 - 10:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 649 440,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 19.10.2023 o godzinie: 10.00  a zakończy się w dniu 26.10.2023 o godzinie: 10.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

Komornik Sądowy

Piotr Majdziński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Kartuska 300B/1 (pomorskie)

Kartuska 300B/1, 80-125, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-12
Cena wywołania: 417 333 zł
Cena oszacowania: 626 000 zł

Dom w miejscowości Gdańsk, Wiolinowa 23 (pomorskie). Działka numer: 181

Wiolinowa 23, 80-298, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-19
Cena wywołania: 322 125 zł
Cena oszacowania: 429 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Profesora Zygmunta Czubińskiego 7/16 (pomorskie)

Profesora Zygmunta Czubińskiego 7/16, 80-215, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-08
e-licytacja
Cena wywołania: 248 318 zł
Cena oszacowania: 331 091 zł