Dodano dnia: 2023-06-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Radarowa 6 (pomorskie)

Radarowa 6, 80-298, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: Km 1378/20
Obszar działki: 2474 m2
Cena wywołania: 2 854 000 zł
Cena oszacowania: 4 281 000 zł
Wadium: 428 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Północ w Gdańsku

Krystian Pstrong

Kancelaria Komornicza, Staszica 6/1,  Gdańsk,   80-262 Gdańsk

tel. (58) 506-54-00 / fax. (58) 340-4554

Sygnatura: Km 1378/20

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 14.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  ul. Radarowa 6, 80-298 Gdańsk Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Żabi Kruk 16, Gdańsk, 80-822 Gdańsk)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  28.09.2023 o godzinie: 09:00 .

Suma oszacowania wynosi 4 281 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 854 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 428 100,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 28 1240 5400 1111 0010 4744 2387 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krystian Pstrong

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Łagiewniki 48/2 (pomorskie)

Łagiewniki 48/2, 80-855, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-19
Cena wywołania: 255 750 zł
Cena oszacowania: 341 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Perłowa 4/7 (pomorskie)

Perłowa 4/7, 80-024, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 187 500 zł
Cena oszacowania: 250 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Związkowa 6B/7 (pomorskie)

Związkowa 6B/7, 80-057, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 245 250 zł
Cena oszacowania: 327 000 zł