Dodano dnia: 2022-10-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Chmielnik, Chmielnik 153a (podkarpackie)

Chmielnik 153a, 36-016, Chmielnik, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Obszar działki: 1,1789 ha
Cena wywołania: 140 444 zł
Cena oszacowania: 316 000 zł
Wadium: 31 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie Jan Forystek, ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983 kpc  zawiadamia  , że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu   23 listopada 2022 r. o godz. 12:30 , sala nr 6  odbędzie się:

                                                                         D R U G A      L I C Y T A C J A

udziałów  stanowiących własność dłużnika:
***************
 w nieruchomości składającej się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym powierzchnia ogólna (netto) 168,50 m2 i budynkiem gospodarczym , oznaczonej  nr 1993/1 oraz z działki niezabudowanej oznaczonej  nr 1990 o łącznej powierzchni nieruchomości wynoszącej  1,1789 ha  położonej  gminie oraz miejscowości Chmielnik w województwie podkarpackim , powiecie rzeszowskim   wpisanej do księgi wieczystej o numerze RZ2Z/xxxxxxxx/0  w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

                  Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 316.000,00 zł (trzysta szesnaście tysięcy złotych), w tym:
                Wartość udziałów stanowiących własność dłużniczki i będących przedmiotem licytacji wynosi odpowiednio ;
A)   Wartość szacunkowa udziału  oznaczonego  nr 1  w wysokości 3/6   wynosi   158.000,00 zł
        Cena wywoławcza wynosi  ;          105 333,33 zł
        Wymagana rękojmia wynosi ;         15 800,00 zł

B)   Wartość szacunkowa udziału  oznaczonego  nr 2  w wysokości  1/6  wynosi    52.666,67 zł
        Cena wywoławcza wynosi  ;          35 111,11 zł
  Wymagana rękojmia wynosi ;          5 266,66 zł

              Dla nieruchomości  VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszów  prowadzi księgę wieczystą
pod nr RZ2Z/xxxxxxxx/0 .

          Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  w gotówce na rachunek Komornika Sądowego nr  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    Bank BNP Paribas SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w godzinach od 11 - 14  w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  
( tel. 17 850 84 15  ) . Informacja o licytacji znajduje się  na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie  , Komornika i Krajowej Rady Komorniczej  .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.


                                                                                    m.p.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Stefana Starzyńskiego 3/39 (podkarpackie)

Stefana Starzyńskiego 3/39, 35-515, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 70 650 zł
Cena oszacowania: 94 200 zł

Nieruchomość w miejscowości Łubienko, Łubienko 52 (podkarpackie)

Łubienko 52, 38-459, Łubienko, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 14 100 zł
Cena oszacowania: 18 800 zł

Dom w miejscowości Chorzelów, Chorzelów 224 (podkarpackie). Działka numer: 221

Chorzelów 224, 39-331, Chorzelów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-09
e-licytacja
Cena wywołania: 322 110 zł
Cena oszacowania: 483 165 zł