Dodano dnia: 2022-12-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Brzoza, Brzoza 7 (lubuskie)

Brzoza 7, 66-500, Brzoza, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Km 882/21
Obszar działki: 0,38 ha+0,0612 ha
Cena wywołania: 319 500 zł
Cena oszacowania: 426 000 zł
Wadium: 42 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich

Przemysław Gągało

Kancelaria Komornicza, Gorzowska 3,  Strzelce Krajeńskie,   66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. 957631765 / fax. 957631765

Sygnatura: Km 882/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 25.01.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ,Brzoza 7,  66-500 Strzelce Krajeńskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Rynek 2-3, Strzelce Krajeńskie, 66-500 Strzelce Krajeńskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
Przedmiotową nieruchomość stanowią dwie działki nr 33/1 o pow. 0,38 ha (w tym RIIIa-0,23 ha, B/RIIIa-0,11 ha, N-0,04 ha) oraz nr 33/3 o pow. 0,0612 ha (RIIIa). Obie działki tworzą kompleks, usytuowane są przy drodze asfaltowej. Zabudowę działek stanowi budynek warsztatowo-magazynowy, wiata o stalowej konstrukcji oraz trzy wolnostojące metalowe silosy zbożowe o pojemności po 120 ton każdy. Dla terenu, w którym położona jest dana nieruchomość nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Kraj. działki nr 33/1 i 33/3 oznaczono jako obszar zabudowy mieszkaniowej istniejące i projektowane.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  01.02.2023 o godzinie: 14:00 .

Suma oszacowania wynosi 426 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 319 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 600,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1020 1967 0000 8202 0052 4454 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław Gągało

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 46a/3 (lubuskie)

Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 46a/3, 65-528, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 251 250 zł
Cena oszacowania: 335 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Żary, Ułańska 4 (lubuskie)

Ułańska 4, 68-200, Żary, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-06
Cena wywołania: 666 967 zł
Cena oszacowania: 889 290 zł

Dom w miejscowości Szlichtyngowa, Górczyna 21A (lubuskie). Działka numer: 177/4

Górczyna 21A, 67-407, Szlichtyngowa, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 62 706 zł
Cena oszacowania: 83 608 zł