Dodano dnia: 2022-07-15

Nieruchomość w miejscowości Biała Wielka, Walentego Zwierkowskiego 29 (śląskie)

Walentego Zwierkowskiego 29, 42-235, Biała Wielka, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-25
Sygnatura: KM 1276/21
Obszar działki: 3,4182 ha
Cena wywołania: 480 375 zł
Cena oszacowania: 640 500 zł
Wadium: 64 050 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Michał Szmal

Kancelaria Komornicza, Strażacka 36, Myszków, 42-300 Myszków

tel. 34 310 18 69 / fax. 34 310 18 69

Sygnatura: KM 1276/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Michał Szmal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-08-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Biała Wielka 190, 42-235 Lelów, dla której SĄD REJONOWY MYSZKÓW VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki gruntu o nr. ewid. 4766 o pow. 3,4182 ha położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt działki zbliżonego do nieregularnego trapezu. Dookoła budynku znajduje się drzewostan w postaci mieszanego starodrzewu składającego się z gatunków liściastych takich jak dęby, klony, buki, tulipanowce oraz platany. Drzewa iglaste to głównie sosna pospolita. Liczne zakrzaczenia i samosiewy. Całość drzewostanu i zakrzaczeń tworzy zabytkowy nie zagospodarowany park. Wschodnią cześć działki (około 0,6 ha) stanowi staw. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona prowizorycznym płotem, brama wjazdowa łukowa betonowa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem pałacowym (dworu) z końca XVIII wieku. Budynek wolnostojący, trzykontygnacyjny - dwie nadziemne, jedna podziemna, usytuowany pośrodku terenu działki, postawiony na planie prostokąta, z dwoma ryzalitami po bokach. Stylizacja nawiązuje do okresu klasycyzmu. Pow. zabud. około 615,00 m.kw, pow. użytk. 1559 m.kw. Obiekt murowany, wzniesiony prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku, przebudowany w 1890r. Stan techniczny budynku jest bardzo zły. Nieruchomość posiada w swoim zasięgu następujące urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Uwaga: Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków pod poz. 650 z dnia 17.12.2957r. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczeciem przetargu rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, dla każdego z udziałów w nieruchomościach z osobna, wskazując numer księgi wieczystej oraz sygnaturę: KM 1276/21 na rachunek bankowy kancelarii komorniczej: ING Bank Śląski S.A. Oddział Myszków 86105011681000009213528079. W dniu licytacji należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty

Suma oszacowania wynosi 640 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 480 375,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 86105011681000009213528079.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Szmal

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Lelów, Biała Wielka 190 (śląskie)

Walentego Zwierkowskiego 29, 42-235, Biała Wielka, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-08-25
Cena wywołania: 480 375 zł
Cena oszacowania: 640 500 zł