Dodano dnia: 2023-08-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Marokańska 2S/3 (mazowieckie)

Marokańska 2S/3, 03-977, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-20
Sygnatura: Km 5222/13
Powierzchnia: 240 m2
Cena wywołania: 988 125 zł
Cena oszacowania: 1 317 500 zł
Wadium: 131 750 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Pietrzyk

Kancelaria Komornicza, Murmańska 11,  Warszawa,   04-203 Warszawa

tel. 534 510 438, 508 684 608 / fax. 

Sygnatura: Km 5222/13
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 20.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu użytkowego  położonego przy  Marokańska 2S/3, 03-977 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal niemieszkalny oznaczony nr 3 o pow. użytkowej 240 m2 (w księdze wieczystej wpisano 265,90 m2). Do lokalu przynależy spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego nr 2 w hali garażowej dla której prowadzona jest KW WA6M/xxxxxxxx/8. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: komunikacja 58,1 m2, pomieszczenie biurowe - 9m2, pomieszczenie biurowe - 9m2, pomieszczenie biurowe - 9,9m2, pomieszczenie biurowe - 39,9m2, pomieszczenie biurowe - 36,7m2, pomieszczenie biurowe - 24,5m2, sala konferencyjna 41,6m2, wc 1,2 m2, wc 1,2 m2, pomieszczenie gospodarcze 2,5 m2, aneks kuchenny 6,4 m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  27.09.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 1 317 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 988 125,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 131 750,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Krzysztof Pietrzyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222/Garaż (mazowieckie)

Górczewska 222/Garaż, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 19 183 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Czerwonych Maków 5/42 (mazowieckie)

Czerwonych Maków 5/42, 01-473, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 562 500 zł
Cena oszacowania: 750 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Grzymalitów 11/23 (mazowieckie)

Grzymalitów 11/23, 03-141, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-06
e-licytacja
Cena wywołania: 292 425 zł
Cena oszacowania: 389 900 zł