Dodano dnia: 2023-07-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Toruń, Prosta 5/2 (kujawsko-pomorskie)

Prosta 5/2, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: Km 2550/19
Powierzchnia: 269,94 m2
Cena wywołania: 538 000 zł
Cena oszacowania: 807 000 zł
Wadium: 80 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Filipiak

Kancelaria Komornicza, Graniczna 9,  Toruń,   87-100 87-100

tel. 564754482 / fax. 564754585

Sygnatura: Km 2550/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Toruniu Dariusz Filipiak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Prosta 5, 87-100 Toruń, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Warneńczyka 1, Toruń, 87-100 Toruń)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość- zespół pomieszczeń piwnicznych nr 2 o pow. 269,94 m2; W skład lokalu wchodzi kilkanaście pomieszczeń, w tym trzy pomieszczenia z barami serwującymi drinki, węzeł sanitarny i WC oraz udział wynoszący 26994/142800 części w nieruchomości wspólnej zapisany w Księdze Wieczystej o nr TO1T/xxxxxxxx/5.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 807 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 538 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 700,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 86 2030 0045 1110 0000 0259 0300 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
30.08.2023 10:30 - 10:45

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Dariusz Filipiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jamy, Jamy 17/1 (kujawsko-pomorskie)

Jamy 17/1, 86-318, Jamy, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
Cena wywołania: 138 000 zł
Cena oszacowania: 184 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Sieroca 4/9 (kujawsko-pomorskie)

Sieroca 4/9, 85-113, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
Cena wywołania: 156 412 zł
Cena oszacowania: 208 550 zł

Grunt w miejscowości Bądkowo, Polna (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 200/20, 200/11, 200/51, 200/10, 200/9, 200/50

Polna, 87-704, Bądkowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 3 333 zł
Cena oszacowania: 5 000 zł