Dodano dnia: 2023-06-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ruszków Pierwszy, Kolska 79 (wielkopolskie)

Kolska 79, 62-604, Ruszków Pierwszy, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: Km 1184/21
Obszar działki: 0,2111ha
Cena wywołania: 1 147 500 zł
Cena oszacowania: 1 530 000 zł
Wadium: 153 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kole

Barbara Majewska-Murakowska

Kancelaria Komornicza, Włocławska 3,  Koło ,   62-600 Koło

tel. 63 27 24 699 / fax. 

Sygnatura: Km 1184/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 14.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Kolska 79,Ruszków Pierwszy,  62-604 Kościelec, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Włocławska 4, Koło, 62-600 Koło)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 1661/1 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,2111ha, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 447,28m2 oraz budynkiem hali magazynowej o powierzchni użytkowej 360,00m2. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energii elektrycznej oświetleniowej i siły, wody bieżącej oraz kanalizacyjne podłączone do zbiornika bezodpływowego. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Według obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość znajduje się na terenie o dominującej funkcji przemysłu, baz i składów oraz usług.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.09.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 1 530 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 147 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 153 000,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Barbara Majewska-Murakowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Konin, Przydziałki (wielkopolskie)

Przydziałki, 62-500, Konin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-09-22
Cena wywołania: 768 750 zł
Cena oszacowania: 1 025 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Turek, Kączkowskiego 4/3 (wielkopolskie)

Kączkowskiego 4/3, 62-700, Turek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-17
Cena wywołania: 166 500 zł
Cena oszacowania: 222 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, os. Władysława Łokietka 12/63 (wielkopolskie)

os. Władysława Łokietka 12/63, 61-616, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 309 825 zł
Cena oszacowania: 413 100 zł