Dodano dnia: 2023-07-27

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Płock, Kostrogaj 8 (mazowieckie)

Kostrogaj 8, 09-400, Płock, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-20
Sygnatura: Km 1090/17
Obszar działki: 1,5259 ha
Cena wywołania: 10 212 600 zł
Cena oszacowania: 13 616 800 zł
Wadium: 1 361 680 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Peda

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3,  Płock,   09-402 Płock

tel. 24 2622430 / fax. 24 2688679

Sygnatura: Km 1090/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Płocku Tomasz Peda na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 15:00 w dniu 20.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego  położonego przy  ul. Kostrogaj 8, 09-400 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-407 Płock)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: I. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Płocku przy ul. Kostrogaj 8, obręb 0005 Kostrogaj Przemysłowy, powiat m. Płock, woj. mazowieckie, oznaczonej w ew. gruntów nr 82/1, 83/28, 83/29, 64/1 o łącznej pow. działek 1,5259 ha, zabudowanej: 1. zespołem budynków o łącznej pow. zab. 5.186,11 m2, o łącznej pow. uż. 5.134,75m2: a) budynkiem administracyjno-socjalnym b) halą warsztatową c) halą antykorozji o kostrukcji stalowej d) halą stalową krojowni e) budynkiem magazynu farb (b. nieużytkowany, zły stan techniczny, nie podlega wycenie) f) halą produkcyjną z zapleczem socjalnym oraz budynkiem biurowym (niewykończonym) g) kontenerowym budynkiem portierni 2. budowlami: a) drogi i place manewrowe i postojowe b) ogrodzeniem terenu 3. maszyny i urządzenia a) zespół komory śrutowniczej oraz kabiny lakierniczej b) suwnica natorowa pomostowa jednodźwigarowa o nośności 6300 kg zamontowana w hali produkcyjnej (poprzednio wydziału montowni) c) wciągarka belkowa o nośności 500 kg II. udział 5/10 części prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ew. gr. nr 82/2 i 83/16 o łącznej pow. 0,2701 ha - stanowiącej drogę dojazdową, wewnętrzną. Stan prawny uregulowany w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Płocku: I. KW nr PL1P/xxxxxxxx/8 dla działek oznaczonych nr 82/1, 83/28, 83/29, 64/1, II. KW nr PL1P/xxxxxxxx/1 dla działek 82/2, 83/16. Właściciel gruntu: Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty i współużytkownik udziału 5/10 części nieruchomości oraz właściciel budynków: ***********

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  27.09.2023 o godzinie: 15:00 .

Suma oszacowania wynosi 13 616 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 212 600,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 361 680,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 85 2030 0045 1110 0000 0203 0240 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 06:00 do godz. 22:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Tomasz Peda

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Płock, Paśniki 2 (mazowieckie). Działka numer: 1351/5

Paśniki 2, 09-402, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 156 750 zł
Cena oszacowania: 209 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Płock, Słodowa 4/108 (mazowieckie)

Słodowa 4/108, 09-400, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 104 850 zł
Cena oszacowania: 139 800 zł