Dodano dnia: 2023-07-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Piasek, Częstochowska (śląskie)

Częstochowska, 42-253, Piasek, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Obszar działki: 2.0991 ha
Cena wywołania: 1 041 200 zł
Cena oszacowania: 1 561 800 zł
Wadium: 156 180 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie  Agnieszka Piskuła
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A
W odpowiedzi podać: sygn. akt GKm 66/19
( tel.: 34 324-61-06 (w godz. od 09:00 do 12:00 )O B W I E S Z C Z E N I E
o licytacji w drodze elektronicznej


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w zw. z art 9861 kpc, że w dniu:  13 września 2023r. o godz. 11:00  rozpocznie się :

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
działka 608/10 obręb nr 0014 Piasek o pow. 2.0991 ha położonej w miejscowości Piasek, stanowiącej własność dłużnika *************posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/xxxxxxxx/4. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 1 UT


Licytacji nieruchomości zakończy się w dniu 20 września 2023r. o godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zostanie zgłoszone postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia).


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 561 800,00 zł. 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 1 041 200,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 156 180,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu  podając w tytule wpłaty sygnaturę akt GKm 66/19. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Nie stosuje sie art . 964 kpc.


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw .


Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


UWAGA: 
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną z dnia 27 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2005). 
Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Piasek, Polna 15 (śląskie). Działka numer: 434/71

Polna 15, 43-211, Piasek, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-29
Cena wywołania: 265 527 zł
Cena oszacowania: 354 037 zł