Dodano dnia: 2022-11-23

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Olszyna, Legnicka 23 (dolnośląskie)

Legnicka 23, 59-830, Olszyna, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-23
Sygnatura: KM 840/17
Obszar działki: 4536 m2
Cena wywołania: 1 398 800 zł
Cena oszacowania: 2 098 200 zł
Wadium: 209 820 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu

Anna Kuźmicka-Dudek

Kancelaria Komornicza, Plac Strażacki 11, Lubań, 59-800 Lubań

tel. 757210367 / fax. wew 23

Sygnatura: KM 840/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-12-2022 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy Plac 3 Maja 12, 59-800 Lubań, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Legnicka 23, 59-830 Olszyna, dla której WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1L/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
działki gruntu nr 892/1, 893/2, 889/3, 889/4, 890/1, 890/2 o łącznej powierzchni 4536m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089r zabudowane budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość: usługowo-mieszkaniowym, produkcyjnym, warsztatowym, garażowym oraz budowlami stanowiącymi uzbrojenie terenu i zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni użytkowej 2246,80m2. Nieruchomości wraz z nieruchomością objętą KW nr JG1L/xxxxxxxx/2 (będącą przedmiotem licytacji w dniu 23-12-2022r o godz. 9:30) tworzy jedną zorganizowaną całość funkcjonalno-gospodarczą w kształcie nieregularnego wieloboku i zasadnym byłoby nabycie ich razem.

Suma oszacowania wynosi 2 098 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 398 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 209 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP LUBAŃ 69 1020 2137 0000 9902 0044 0255.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Anna Kuźmicka-Dudek

 

www.komornikluban.pl

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Olszyna, Legnicka 23 (dolnośląskie)

Legnicka 23, 59-830, Olszyna, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-23
Cena wywołania: 269 000 zł
Cena oszacowania: 403 500 zł