Dodano dnia: 2023-08-04

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Łukawica, Łukawica 93 (podkarpackie)

Łukawica 93, 37-610, Łukawica, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: Gkm 8/23
Obszar działki: 0,3921 ha
Cena wywołania: 1 001 367 zł
Cena oszacowania: 1 335 157 zł
Wadium: 133 516 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie

Marcin Saramaga

Kancelaria Komornicza, Unii Lubelskiej 6,  Lubaczów,   37-600 Lubaczów

tel. 16 6322023 / fax. 16 6322023

Sygnatura: Gkm 8/23
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Lubaczowie Marcin Saramaga na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11.00 w dniu 21.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  93,Łukawica,  37-610 Narol, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Mickiewicza 24, Lubaczów, 37-600 Lubaczów) prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1L/xxxxxxxx/7 .

Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 843/3 o pow. 0,3921 ha, stanowiąca utwardzoną drogę dojazdową. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 843/5 pow. 3,4385 ha, zabudowana dwoma halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej 2420,00 m2, czterema budynkami magazynowo - biurowymi z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 369,23 m2, rozpoczętą budową budynku biurowo-mieszkalnego oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą jak: uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury technicznej, miejscowym utwardzeniem terenu trylinką i płytami betonowymi, ogrodzeniem terenu itp. Nieruchomość położona jest w miejscowości Łukawica, posiada założoną Księgę Wieczystą nr PR1L/xxxxxxxx/7 w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie. UWAGA!!! Zeskładowane odpady w jednej z hal w budynku murowanym znajdującym się na działce nr 843/5.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  28.09.2023 o godzinie: 11.00 .

Suma oszacowania wynosi 1 335 157,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 001 367,75 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 133 515,70 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 41 1240 2584 1111 0000 3946 0631 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Marcin Saramaga

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zalesie Gorzyckie, Zalesie Gorzyckie (podkarpackie). Działki numer: 412, 411

Zalesie Gorzyckie, 39-434, Zalesie Gorzyckie, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-29
Cena wywołania: 964 680 zł
Cena oszacowania: 1 286 240 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Karlików, Karlików 13a (podkarpackie)

Karlików 13a, 38-505, Karlików, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-09-29
e-licytacja
Cena wywołania: 1 150 311 zł
Cena oszacowania: 153 374 zł

Nieruchomość w miejscowości Nockowa, Nockowa 12a (podkarpackie)

Nockowa 12a, 39-124, Nockowa, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 142 003 zł
Cena oszacowania: 189 337 zł