Dodano dnia: 2023-06-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Długa 70/2 (małopolskie)

Długa 70/2, 31-146, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Powierzchnia: 38,50 m2
Cena wywołania: 307 500 zł
Cena oszacowania: 410 000 zł
Wadium: 41 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola
Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie 31-553 Kraków, ul.  Cystersów 14/21
tel.: 124143819, www.komornik.krakow.pl, e-mail: krakow1@komornik.pl
konto: 09 8619 0006 0030 0325 8081 0013
Sygn. akt Km 1129/15, Km 32/20, Km 33/20, Km 34/20, Km 35/20, Km 36/20, Km 1308/21
Kraków, dnia 09.06.2023O B W I E S Z C Z E N I E
O ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie ul. Cystersów 14/21, 31-553 Kraków podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2023 roku o godz. 10.00rozpocznie się na portalu: http://elicytacje.komornik.pl/ pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Długiej 70 w Krakowie, o pow. użytkowej 38,50 m2, położony na II piętrze budynku, składający się z pokoju dziennego, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju (lokal w stanie deweloperskim), dla którego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/xxxxxxxx/3. 
Licytacja zakończy się w dniu 21 września 2023 roku o godz. 10.00.
Nieruchomość jest własnością dłużnika ********


Suma oszacowania wynosi:
410.000,00 zł (czterysta dziesięć tysięcy 0/100 złotych).
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę
307.500,00 zł (trzysta siedem tysięcy pięćset 0/100 złotych).


Nieruchomość można oglądać w dniu 23 sierpnia 2023 roku o godz. 12.30.


Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika nr: 
09 8619 0006 0030 0325 8081 0013 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru pesel, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w  przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby  -  do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.
Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.


Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości.
W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.
Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy.


Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępniono protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


Komornik Sądowy
 przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
mgr Grażyna Gola

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Gromadzka 10 (małopolskie). Działka numer: 207

Gromadzka 10, 30-714, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 223 242 zł
Cena oszacowania: 297 656 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Macedońska 6/34 (małopolskie)

Macedońska 6/34, 30-638, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-16
Cena wywołania: 276 350 zł
Cena oszacowania: 368 467 zł

Dom w miejscowości Kraków, Korepty 2a (małopolskie). Działki numer: 25/3, 25/5

Korepty 2a, 30-864, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-20
Cena wywołania: 52 765 zł
Cena oszacowania: 79 148 zł