Dodano dnia: 2023-01-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kamienica Polska, Romanów 105 (śląskie)

Romanów 105, 42-260, Kamienica Polska, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-27
Obszar działki: 0,7213 ha
Cena wywołania: 2 066 400 zł
Cena oszacowania: 2 755 200 zł
Wadium: 275 520 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie  Agnieszka Piskuła
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A
W odpowiedzi podać: sygn. akt GKm 53/21
( tel.: 34 324-61-06 w godz. od 09:00 do 12:00 )O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 stycznia 2023r. o godz. 10:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J Anieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana działki ewidencyjne  nr 1979/3, 1981/2, 1982/5, 1982/6, 1983/6, 1984/6, 1985/4, 1986/3, 1990/7 k.m. 12 o łącznej pow. 0,7213 ha, położona w Kamienicy Polskiej, Romanów 105 stanowiącej własność dłużnika*************posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/xxxxxxxx/2.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 755 200,00 zł (w tym podatek VAT). 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 2 066 400,00 zł (w tym podatek VAT).
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 275 520,00 zł (w tym podatek VAT), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt GKm 53/21 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast protokół opisu i oszacowania w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.  Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu sygn akt XV Co 1571/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.UWAGA: 
- Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
- W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.
- Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. W przypadku pełnomocnika również dokumenty upoważniające do reprezentacji.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Częstochowa, Mariusza Bojemskiego (śląskie)

Mariusza Bojemskiego, 42-207, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 101 790 zł
Cena oszacowania: 135 720 zł

Mieszkanie w miejscowości Czestochowa, Lelewela 3/9/84 (śląskie)

Lelewela 3/9/84, 42-202, Czestochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł

Dom w miejscowości Pewel Ślemieńska, Widokowe Wzgórze (śląskie). Działki numer: 2817/1, 2817/2

Widokowe Wzgórze, 34-322, Pewel Ślemieńska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-16
Cena wywołania: 1 050 866 zł
Cena oszacowania: 1 576 300 zł