Dodano dnia: 2022-11-14

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Hołuczków, Hołuczków 61 (podkarpackie)

Hołuczków 61, 38-535, Hołuczków, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-16
Sygnatura: KM 738/18, KM 862/18
Obszar działki: 1,39 ha +0,34 ha
Cena wywołania: 330 000 zł
Cena oszacowania: 440 000 zł
Wadium: 44 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sanoku

Marzena Radziuk

Kancelaria Komornicza nr II, Cerkiewna 7, Sanok, 38-500 Sanok

Sygnatura: KM 738/18, KM 862/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk, Kancelaria Komornicza nr II na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 105, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Hołuczków 61  Hołuczków,  38-535 Tyrawa Wołoska, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
DZIAŁKA nr 148/3 o pow. 1,39 ha (PsIV 0,03 ha, Br-PsIV 1,36 ha) zabudowana: BUDYNEK PRODUKCYJNY dawnego tartaku wraz z częścią hali produkcyjnej, DWIE WIATY, BUDYNEK SUSZARNI, BUDYNEK PORTIERNI. Budynki zostały wybudowane około połowy lat 70-tych XX wieku, zas z początkiem lat 90-tych XX wieku były wykorzystywane jako zakład produkcji drzewnej. Od około 10 lat nie ma tu żadnej działalności gospodarczej. Teren tej działki jest częściowo utwardzony płytami wielkogabarytowymi. Działka jest częściowo ogrodzona. Budynek produkcyjny z wiatami: wolnostojący, niepodpiwniczony, składa się z hali produkcyjnej z częścią wydzieloną na pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe oraz dobudowanego do hali parterowego budynku z poddaszem niewykończonym (stolarnia, parkieciarnia, magazyn). Łączna pow. użytkowa wynosi 1126,92 m2. Do hali produkcyjnej dostawione są od strony północnej i południowej dwie nieobudowane wiaty o pow. 870 m2. Budynek ten uległ zniszczeniu i dewastacji. Stan techniczny zły. Budynek portierni : murowany, wolnostojący, jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony. Pow. użytkowa budynku wynosi 31,56 m2. Budynek uległ częściowemu zniszczeniu. Budynek suszarni: wolnostojący, murowany, jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony. Pow. użytkowa 77,28 m2. Od lat nieużytkowany, uległ częściowemu zniszczeniu i dewastacji. DZIAŁKA nr 148/4 o pow. 0,34 ha ( Ls 0,02 ha, Br-PsIV 0,32 ha) bez zabudowań, na tej działce znajduje się słup kratowy wysokiego napięcia wraz z transformatorem, a nad działką przebiegają linie napowietrzne. Teren użytkowania tej działki jest znacznie ograniczony. Dostępność urządzeń infrastruktury technicznej: na nieruchomości istnieje sieć energii elektrycznej, sieć teletechniczna, sieć kanalizacji sanitarnej ze studzienkami, na działce nr 148/4 znajduje się słup kratowy wysokiego napięcia wraz z transformatorem, a nad działką przebiegają linie napowietrzne. Cała nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej przebiegającej przez wieś Hołuczków, przy czym nie ma urządzonego zjazdu z drogi na teren nieruchomości. Granice nieruchomości: od strony wschodniej przebiega droga główna przez miejscowość, od strony południowo-zachodniej jest zadrzewiony obszar (skarpa, rów z wodą - potok), od strony północnej i południowej obszar zabudowy mieszkaniowej (na północy budowa nowego domu). Działka jest ogrodzona od strony drogi siatką stalową na słupkach stalowych. Dla nieruchomości nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 148/3 położona jest w strefie działalności gospodarczej pozarolniczej: przemysł, rzemiosło, produkcja, bazy i składy istniejące i potencjalne, zaś działka nr 148/4 położona jest w strefie działalności gospodarczej pozarolniczej: przemysł, rzemiosło, produkcja, bazy i składy istniejące i potencjalne, obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej: strefa wielkoobszarowych kompleksów ziemi rolniczej, obszar komunikacji i infrastruktury technicznej: istniejąca linia elektroenergetyczna 100 kV oraz istniejące stacje transformatorowe SN/nn.

 

Suma oszacowania wynosi 440 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 330 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 000,00 zł.  Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Komornik Sądowy

Marzena Radziuk 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Ostrów, Ostrów 115 A (podkarpackie). Działki numer: 3385/2, 3385/4

Ostrów 115 A, 37-550, Ostrów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 77 080 zł
Cena oszacowania: 115 620 zł

Dom w miejscowości Kramarzówka, Kramarzówka 104 (podkarpackie). Działka numer: 1472/2

Kramarzówka 104, 37-560, Kramarzówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 115 333 zł
Cena oszacowania: 173 000 zł

Grunt w miejscowości Faliszówka, Faliszówka (podkarpackie). Działka numer: 1885/2

Faliszówka, 38-458, Faliszówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 10 177 zł
Cena oszacowania: 13 570 zł