Dodano dnia: 2022-07-15

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Roździeńskiego 11/4 (śląskie)

Roździeńskiego 11/4, 41-303, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-03
Sygnatura:  GKM 23/22
Powierzchnia: 719,00 m2
Cena wywołania: 1 121 010 zł
Cena oszacowania: 1 494 680 zł
Wadium: 149 468 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kazimierz Jarosław Siara

Kancelaria Komornicza, Graniczna 49d,  Dąbrowa Górnicza,   41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 606 337 173 / fax. 

Sygnatura: GKM 23/22

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Jarosław Siara na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 03.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu użytkowego  położonego przy  Roździeńskiego 11/4, 41-303 Dąbrowa Górnicza, dla którego Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Graniczna 23, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza) prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa- lokal użytkowy nr 4, położony na 3 piętrze w budynku administracyjno-biurowym z częścią magazynowo-warsztatową. Powierzchnia użytkowa 719,00 m (lokal) i pomieszczenia przynależne (magazynowe i sanitarne): 628,20 m. Prawo użytkowania wieczystego działki do dnia 04-12-2089r wraz z częściami wspólnymi.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  10.08.2022 o godzinie: 14.00 .

Suma oszacowania wynosi 1 494 680,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 121 010,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 149 468,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 10160014621862818520000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 11:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Kazimierz Jarosław Siara

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Księdza Grzegorza Augustynika 12 (śląskie). Działka numer: 91/1

Księdza Grzegorza Augustynika 12, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-07
e-licytacja
Cena wywołania: 363 300 zł
Cena oszacowania: 484 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Stefana Żeromskiego 3a/5/5 (śląskie)

Stefana Żeromskiego 3a/5/5, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-10-21
Cena wywołania: 115 500 zł
Cena oszacowania: 154 000 zł

Dom w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Hallerczyków 19 (śląskie). Działka numer: 1260

Hallerczyków 19, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-10-21
Cena wywołania: 245 250 zł
Cena oszacowania: 327 000 zł