Dodano dnia: 2023-07-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Częstochowa, Stary Rynek (śląskie)

Stary Rynek, 42-202, Częstochowa, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Obszar działki: 0,0500 ha
Cena wywołania: 2 642 286 zł
Cena oszacowania: 3 963 429 zł
Wadium: 396 343 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie  Agnieszka Piskuła
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 2585/15O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19 września 2023 r. o godz. 13:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:


D R U G A  L I C Y T A C J Anieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana, działka ewidencyjna nr 71/1, oraz 71/2 o łącznej pow. 0,0500 ha położona w Częstochowie, ul. Stary Rynek 15 stanowiącej własność dłużnika *********** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/xxxxxxxx/6.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3 963 429,00 zł (w tym podatek VAT 23%).  
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 2 642 286,00 zł (w tym podatek VAT 23%)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 396 342,90 zł (w tym podatek VAT 23%), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 2585/15 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast protokół opisu i oszacowania w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.  Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu sygn akt XV Co 3348/16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


UWAGA: 
- Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
- W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.
- Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. W przypadku pełnomocnika również dokumenty upoważniające do reprezentacji.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Plac Bohaterów Getta 13/21 (śląskie)

Plac Bohaterów Getta 13/21, 42-202, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
Cena wywołania: 196 500 zł
Cena oszacowania: 262 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Jerzego Kukuczki 20/1 (śląskie)

Jerzego Kukuczki 20/1, 42-224, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-08
Cena wywołania: 272 667 zł
Cena oszacowania: 409 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Częstochowa, Brzegowa (śląskie)

Brzegowa, 42-202, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-13
Cena wywołania: 28 560 zł
Cena oszacowania: 42 839 zł