Dodano dnia: 2023-07-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Białe Błota, Bagatela 6 (kujawsko-pomorskie)

Bagatela 6, 86-005, Białe Błota, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: GKM 19/22
Obszar działki: 0,2101 ha
Cena wywołania: 1 485 817 zł
Cena oszacowania: 2 228 725 zł
Wadium: 222 873 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Adam Szymański

Kancelaria Komornicza, Niedźwiedzia 7,  Bydgoszcz,   85-103 Bydgoszcz

tel. 523213134 / fax. 523213134

Sygnatura: GKM 19/22
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bydgoszczy Adam Szymański na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  Biała 5, 86-005 Białe Błota, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział X Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Toruńska 64a, Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz) prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/8 BY1B/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
1) Nieruchomość położona jest pod adresem: 86-005 Białe Błota, ul. Białej 5,[działki 68/15, 68/13] dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/8 o powierzchni: działka nr 68/15: 0,0481 ha działka nr 68/13: 0,0475 ha 2) Nieruchomość położona jest pod adresem: 86-005 Białe Błota, ul. Bagatela 6, [ działka nr 68/11] dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/8 o powierzchni 0,1145 ha W toku postępowania na podstawie Art. 926 kpc. § 1 postępowania egzekucyjne toczące się co do nieruchomości dłużnika: KW BY1B/xxxxxxxx/8 oraz KW BY1B/xxxxxxxx/8 połączono w jedno postępowanie egzekucyjne, z uwagi na to , że stanowią one całość funkcjonalną. Wskazane nieruchomości obejmują działki 68/13, 68/15, 68/11 o łącznej powierzchni 0,2101 ha, zabudowane budynkami biurowymi oraz przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej 990,56 m2. Kształt działek jest regularny, korzystny względem możliwości zagospodarowania terenu. Działka 68/13 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Białej. Działka nr 68/11 posiada pośredni dostęp do drogi publicznej gminnej- ulicy Białej, poprzez działki drogowe będące własnością gminy- ul. Bagatela.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 09:00 .

Suma oszacowania wynosi 2 228 725,56 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 485 817,04 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 222 872,56 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29105011391000009226002484 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
06.09.2023 11:00 - 11:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Adam Szymański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Cyganka 16/3 (kujawsko-pomorskie)

Cyganka 16/3, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-22
e-licytacja
Cena wywołania: 14 377 zł
Cena oszacowania: 21 566 zł

Dom w miejscowości Przybysław, Przybysław 9 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 139/4

Przybysław 9, 88-133, Przybysław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-26
e-licytacja
Cena wywołania: 161 250 zł
Cena oszacowania: 215 000 zł

Dom w miejscowości Toruń, Św. Józefa 75 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 669

Św. Józefa 75, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-25
e-licytacja
Cena wywołania: 193 500 zł
Cena oszacowania: 258 000 zł