Dodano dnia: 2023-03-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Żyrardów, Nowy Świat 8/7 (mazowieckie)

Nowy Świat 8/7, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-08-31
Powierzchnia: 50,36 m2
Cena wywołania: 225 000 zł
Cena oszacowania: 300 000 zł
Wadium: 30 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

                                                                 

                                                                      OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                                 nr KW PL1Z/xxxxxxxx/1W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art. 986(4) § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 11:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 
                                                                                                             pierwsza licytacja 
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze PL1Z/xxxxxxxx/1. Ww. lokal nr 7 położony jest w budynku przy ul. Nowy Świat 8 w  Żyrardowie, jego powierzchnia użytkowa wynosi 50,36 metrów kwadratowych. Budynek, w którym znajduje się w/w lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 7 września 2023 r. o godzinie 11:00.


Suma oszacowania wynosi 300 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   225 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 000,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest posiadanie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Udział w przetargu w systemie teleinformatycznym należy zgłosić przed rozpoczęciem licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                               

 

Komornik Sądowy

Mariusz Bieżuński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Żyrardów, Łąkowa 2C (mazowieckie). Działka numer: 2073

Łąkowa 2C, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-04-25
e-licytacja
Cena wywołania: 291 750 zł
Cena oszacowania: 389 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Żyrardów, Legionów Polskich 73/38 (mazowieckie)

Legionów Polskich 73/38, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-24
Cena wywołania: 102 375 zł
Cena oszacowania: 136 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Żyrardów, Kapitana Stanisława Pałaca 47/49 (mazowieckie)

Kapitana Stanisława Pałaca 47/49, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-17
e-licytacja
Cena wywołania: 226 500 zł
Cena oszacowania: 302 000 zł