Dodano dnia: 2023-10-19

Mieszkanie w miejscowości Żory, os. Pawlikowskiego 19 C/39 (śląskie)

os. Pawlikowskiego 19 C/39, 44-240, Żory, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-07
Sygnatura: Km 837/18, Km 1079/19, Km 346/21
Powierzchnia: 55,26 m²
Cena wywołania: 210 900 zł
Cena oszacowania: 281 200 zł
Wadium: 28 120 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach
Jadwiga Albera
Kancelaria Komornicza nr I w Żorach
44-240 Żory al.  Jana Pawła II 29
Sygn. akt Km 837/18, Km 1079/19, Km 346/21
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Jadwiga Albera Kancelaria Komornicza nr I w Żorach na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.12.2023 r. o godz. 11:00 na portalu  https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci ograniczonego prawa rzeczowego  oznaczonego jako lokal mieszkalny własnościowego prawa spółdzielczego położony w Żorach os. Pawlikowskiego 19 c/39, wpisany do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej  NOWA   z/s Jastrzębie - Zdrój, ul. Wielkopolska  5 a. Lokal składa się z 3 pokoi (w tym jeden z balkonem), kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej  powierzchni użytkowej 55,26 m². Właścicielowi lokalu przysuguje prawo do korzystania z komórki lokatorskiej. Lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku wielorodzinnym na 9 kondygnacji (8 piętro) budynku 11 kondygnacyjnego. Budynek posiada windy.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  281 200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwota:  210 900,00 zł.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 17:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się protokół opisu i oszacowania. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/.

Przetarg zakończy się w dniu 14.12.2023 r. o godzinie: 11.00. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 120,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 18 1020 2472 0000 6402 0123 4590 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                                      K O M O R N I K                 

                                                                                                                                                       Jadwiga Albera

Pouczenia:
Art. 967 k.p.c. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Art. 969 k.p.c § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Art. 971 k.p.c Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art. 976 k.p.c. § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Art. 978 § 2 k.p.c. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Art. 981 k.p.c Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
Art. 986 7 § 31 k.p.c. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Art. 986 7 § 5 k.p.c. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Art. 9868 k.p.c. § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Na chwilę obecną nie zgłoszono praw obciążających nieruchomość, które będą utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia. Komornikowi nie są wiadome zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości zaistniałe po jej opisie i oszacowaniu.

                  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Żory, Aleja Wojska Polskiego 9A/10 (śląskie)

Aleja Wojska Polskiego 9A/10, 44-240, Żory, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 71 625 zł
Cena oszacowania: 191 000 zł